پول ،بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی

قیمت : 180,000  ریال

بسياري از كتاب‌هاي نوشته شده در زمينه توسعه مالي و رشد اقتصادي، يا بر روي جنبه هاي نظري بحث تاكيد داشته اند يا برروي ابعاد تجربي موضوع؛ اما  در كتاب حاضر به هر دو جنبه توجه شده است. نويسندگان در اين كتاب، به نحوي شايسته به جنبه‌هاي نهادي توسعه مالي پرداخته و بسياري از مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه را به بحث گذاشته‌اند كه از آن جمله مي‌توان به ابعاد مختلف بحث تورم،بحران هاي مالي،نرخ‌هاي بهره حقيقي بالا، بانك هاي مركزي و كسري‌هاي مالي در كشورهاي در حال توسعه، حق الضرب، محدوديت هاي مالي ، سركوب مالي، نرخ ارز، بيمه سپرده، نظارت و تنظيم بخش بانكي، بانكداري جامع و سياست هاي اعتباري تكليفي اشاره كرد.

نویسنده:مکسول جی.فرای

مترجمان:دکتر اکبر کمیجانی-دکتر محمود مشهدی احمد-دکتر ناهید پوررستمی

سال انتشار:1390

تعداد صفحات:657 ص

نوبت چاپ:اول