اصول ریاضی محاسبات بیمه ای مستمریهای تامین اجتماعی

قیمت : 75,000  ریال

 

دانش آكچوئري، عــلمي است كــه با استفاده از تكنيك و روش هاي آمار ، احتمال و رياضي وقـايع آينده سازمان و شــركت هاي بيمه اي را پيش بيني مي كند. وقـــايع آينده كــه تاثير بسياري بر روي سازمان و شركت هاي ياد شده دارند، عمدتاً شامــل متغيرهاي جمعيتي، مــالي و اقتصادي است. تلفيق همزمان تكنيك هاي بر شمرده فوق، آكــچوئري را به عنوان يك علم پيچيده مطرح كرده است. كتاب حاضر مرجع بسيار مناسبي براي بيمه آمار شناسان تامين اجتماعي است كـه مبحث آن در ارتباط با كاربرد اصــول و روشهاي بيمه آماري در طرح هاي مستمري بيمه هــاي اجتماعي بوده و خواننده در ايـن كتاب اصــول زير ساختي نــظريه رياضي و روش هاي مستمري هاي تــامين اجتمـاعي را كه با ارجاع به مدل هاي نسبتا ساده شده عرضه شده اند، خواهد يافت.

نویسنده:سابرامانیم ابر

مترجم: علی خسرو بیگی

سال انتشار:1390

تعداد صفحات:193ص

نوبت چاپ:اول