مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

قیمت : 100,000  ریال

اين كتاب مشتمل بر سه بخش و سيزده فصل به شرح زير مي باشد:

بخش اول: چشم انداز جمهوري اسلاتمي ايران در افق 1404 و سياستهاي كلي برنامه پنجم(دو فصل)

بخش دوم: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( نه فصل)

بخش سوم: قوانين و مقررات تنفيذي و ارجاعي در قانون برنامه پنجم (دو فصل)

پدید آورنده:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سال انتشار:1389
تعداد صفحات :819ص
نوبت چاپ:اول