بازار یا نابازار

قیمت : 65,000  ریال

اين كتاب با طرح يكي از مهمترين پرسشها در زمينه طراحي الگوي بومي توسعه(تركيب بهينه بازار و دولت)چارچوب مفهومي –نظري مناسبي را تدارك ديده و مي كوشد تا اعتبار تجربي آن را در مورد ايران بيازمايد.در اين مسير،نويسنده ارزشهاي اصلي كشورمان در زمينه اقتصادي را در نظر داشته و به تناسب از آنها بهره مي گيرد.موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي براي پاسخگويي به نياز بازار بر آن شد چاپ سوم اين كتاب را بدون تغيير در محتوا و شمارگان دوباره منتشر سازد؛به اين اميد كه در آينده اي نزديك نگارش جديد آن نيز در اختيار علاقه مندان و پژوهشگران محترم قرار گرفته و بستر ساز گفتگوهاي عميق تري در مورد موضوع آن شود.

نویسنده:محسن رنانی

سال انتشار:1389

تعداد صفحات:426 ص

نوبت چاپ:سوم