اعضای گروه

  

غلامعلی فرجادی

http://www.imps.ac.ir/faculty/farjadi

اقتصاد و سیستم ها

 

سیداحمدرضا جلالی نائینی

 http://www.imps.ac.ir/faculty/jalili naeini 

اقتصاد و سیستم ها

 

غلامرضا تاجگردون

  http://www.imps.ac.ir/faculty/tajgardon  

اقتصاد و سیستم ها

 

ناصر خیابانی

http://www.imps.ac.ir/faculty/khaibani

اقتصاد و سیستم ها

 

مهرداد علیمرادی

http://www.imps.ac.ir/faculty/alimoradi

اقتصاد و سیستم ها

 

بابک فرهنگ مقدم

http://www.imps.ac.ir/faculty/farhang

اقتصاد و سیستم ها

 

مهدی فدایی

http://www.imps.ac.ir/faculty/fadaee

اقتصاد و سیستم ها

 

امیرافشین فتاحی

http://www.imps.ac.ir/faculty/fattahi

اقتصاد و سیستم ها

 

علی مزیکی

http://www.imps.ac.ir/faculty/mazyaki

اقتصاد و سیستم ها

 

حمیده اصفهانی

http://www.imps.ac.ir/faculty/esfahani

اقتصاد و سیستم ها

 

ریحانه سادات شاهنگیان

http://www.imps.ac.ir/faculty/shahangian 

اقتصاد و سیستم ها

 

محمد حسینی

http://www.imps.ac.ir/faculty/hoseini

اقتصاد و سیستم ها

مهدی صادق زاده

  http://www.imps.ac.ir/faculty/sadeghzadeh 

اقتصاد و سیستم ها

 

علی متوسلی

http://www.imps.ac.ir/faculty/motavassely 

اقتصاد و سیستم ها

 

مسعود محمدی الموتی

http://www.imps.ac.ir/faculty/alamuti

اقتصاد و سیستم ها

 

کوثر یوسفی

http://www.imps.ac.ir/faculty/ousefi

اقتصاد و سیستم ها