دوره های آموزشی

 این گروه در دو مقطع كارشناسي ارشد (در رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادی و اجتماعي گرايش برنامه‌ريزي سيستم‌ها) و دكتري (در رشته علوم اقتصادی)را برگزار می کند که هدف از تاسیس آنها تربیت کارشناسانی است که تبحر کافی در بررسی و تحلیل مسائل و پدیده های اقتصادی به‌دست آورند و بتوانند با استفاده از دانش علمی خویش آنها را ریشه‌یابی نموده و برای رفع مشکلات اقتصادی قادر به ارائه راه حل باشند. طول دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان تمام وقت دو سال است. تعداد واحدهای درسی این دوره 26 واحد و 6 واحد پایان نامه می باشد. و هدف از تشكيل دوره هاي دكتری، تربیت متخصصان صاحب نظر در حوزه های نظری و کاربردی اقتصاد و نیز کمک به فرایند تولید علم در کشور بوده است. با کسب مجوز پذیرش دانشجو در این مقطع از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولین گروه دانشجویان، تحصیلات خود را در این دوره از ابتدای سال تحصیلي 91-90 شروع كرد‌ه‌اند.طول دوره و شكل نظام دوره دكتراي رشته علوم اقتصادی ناپيوسته بوده و دارای دو قسمت آموزشي و پژوهشي است. قسمت آموزشي را مجموعه‌ای از دروس تشكيل مي‌دهد كه در اين برنامه آمد‌ه‌ است. در قسمت پژوهشی، عمده كار دانشجو گره‌گشائی و پژوهش پيرامون مسائل و مشكلات اقتصادي و تدوين رساله است.

حداقل و حداكثر طول دوره دكتراي (آموزشي و پژوهشي) به ترتيب سه و شش سال است. حداكثر مدت مجاز براي اتمام دوره آموزشی رشته دكتراي چهار و نيم سال تحصيلي است.

هر دانشجو پس از گذرانيدن دروس مشترك و گرايش‌های اصلی و فرعي بايد در امتحان جامع كه به صورت كتبی بر پايه مباحث زير به عمل خواهد آمد شركت كند.

الف- دروس گرايش عملي

ب- نظريه‌هاي اقتصاد خرد و كلان (گرايش فرعي اول)

ج- دروس گرايش فرعي دوم

دروس پيش نياز دوره دكتراي علوم اقتصادي

 

آن دسته از دانشجويان دوره دكترا كه دروس فوق را در دوره كارشناسي ارشد نگذرانده باشند يا وقفه طولاني بين دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آنها پديد آمده باشد، به تشخيص استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي موظف به گذراندن (يا گذراندن مجدد) دروس فوق يا دروس ديگري از دوره كارشناسي ارشد به صورت پيشنياز مي‌باشند.

 

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

001

زبان تخصصي

3 تا 6 واحد

002

احتمال و استنباط آماري

3

003

اقتصادسنجي كاربردي

3

 

 

9 تا 15 واحدتعداد كل واحدهاي درسي دوره دكتراي علوم اقتصادي

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

دروس مشترك

9

2

گرايش اصلي

9

3

دو گرايش فرعي

12

4

رساله

 

جمع

 

30

 

برنامه دروس دوره دكتراي رشته علوم اقتصادي

الف: دروس مشترك

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز يازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

701

اقتصاد خرد پيشرفته (1)

3

51

51

 

 

702

اقتصاد كلان پيشرفته (1)

3

51

51

 

 

703

موضوعات انتخابي در اقتصاد

3

51

51

 

 

جمع

9

153

153

 

 

 

ب- دروس گرايش

گرايش اقتصاد نظری (اجباري براي كليه دانشجويان)

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نيازيا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

اقتصاد خرد پيشرفته (2)

3

51

51

 

701

711

اقتصاد كلان پيشرفته (2)

3

51

51

 

702

گرايش اقتصاد بين‌الملل

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

712

تجارت بينالملل

3

51

51

 

701 و 702

713

ماليه بينالملل

3

51

51

 

712

گرايش اقتصاد سنجي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز يازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

تئوري اقتصاد سنجي (1)

3

51

51

 

701و 702

711

تئوري اقتصاد سنجي (2)

3

51

51

 

714

گرايش اقتصاد اسلامي*

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

تئوريهاي اقتصاد اسلامي (1)

3

51

51

 

701 و 702

711

تئوريهاي اقتصاد اسلامي (2)

3

51

51

 

716