فراخوان دیدگاه


صفحه دیدگاه بر آن است تا زمینه ای برای طرح نظرات و دیدگاه های اساتید و صاحبنظران کشور فراهم آورد.

از تمامی اساتید و صاحبنظران کشور دعوت می شود تا در حوزه های مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی، با ارسال نظرات خود امکان تضارب آرا و طرح دیدگاه های مختلف را فراهم آورند.


معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved