تماس با ما

 
تماس با ما

رئيس گروه:   آقاي دكتر فرج‌الله رهنورد آهن

كارشناس گروه مدیریت دولتی: خانم مرادي                    تلفن:  22291076

كارشناس گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی: خانم شریفی    تلفن:  26116754 

نشاني:تهران- ضلع شمالي كاخ نياوران - خ شهيد مختارعسگري(خ جمال آباد) - پلاك 6 كدپستي : 1978911114

پست الكترونيكي: