برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارسال آثار و یا سایر جزئیات مربوطه لطفاً با شماره 26116974 و یا پست الکترونیکی گروه تدوین منابع به نشانی imps.pub@imps.ac.ir تماس حاصل فرمایید.