چاپ        ارسال به دوست

در کارگاه تخصصی "ادوار تجاری درون‌زا: مفاهیم و ابعاد نظری" بررسی شد: سیری بر روند تحولات ادوار تجاری درون زا؛ مفاهیم و ابعاد نظری

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی درتداوم برگزاری کارگاه های تخصصی خود،کارگاهی را با عنوان "ادوار تجاری درون‌زا: مفاهیم و ابعاد نظری"برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، این کارگاه که با حضور دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و دکتر محمد امین نادریان، رییس اداره مطالعات بازار نفت مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت برگزار شد، روند تحولات ادوار تجاری درون زا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

دکتر جلالی نایینی در ابتدا با اشاره به رویکرد تاریخی در شکل گیری  چرخه های تجاری، عصرهای کشاورزی، صنعتی و پسا صنعتی را در شکل گیری این دوره ها موثر دانست و اضافه کرد: در دوره هایی از تاریخ ورود نوآوری های و تحولات حاصل از آنها در اقتصاد نیز در شکل گیری این ادوار تجاری موثر بوده اند.

وی مهمترین بعد چرخه های تجاری را هم حرکتی متغیرهای کلان مثل تولید، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال دانست و خاطرنشان کرد : الگوهای تجاری باید بتوانند مقیاسها، نوسانات و واکنش ها را به خوبی نشان دهند و اقتصاددانان اغلب الگوهایی را که در آنها یک تکانه به صورت پی در پی تکرار می شود را به عنوان چرخه تجاری معرفی می کنند و الگوهایی که چند محرک را به صورت همزمان در نظر می گیرند نیز قابل اعتنا هستند.

وی ادامه داد: ما در اقتصاد میان محرک ها و مکانیزم های انتشار تفاوت قائل می شویم و مکانیزم های انتشار در چرخه های اقتصادی بسیار مهم و حیاتی هستند و این ساختارهای درون زای اقتصادی هستند که محرکهای اقتصادی را به نوسانات تداوم دار تبدیل می کنند.

عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اشاره داشت: مکانیزم های انتشار بیانگر ساختار اقتصادی حاکم بر جوامع هستند و در اکثر اوقات مشخص می کنند که اقتصادهای مختلف چگونه به تکانه های اقتصادی واکنش نشان می دهند.

وی با اشاره به تکانه های اسمی در اقتصاد گفت: تکانه های اسمی اقتصاد حقیقی را با چالش مواجه کرده و آن را بالا می کشد ولی مکانیزمها تعدیل مقادیر اسمی را متعادل می کنند.

جلالی نایینی از اعتقاد اقتصاددانان کینزی به سرمایه گذاری بخش دولتی سخن به میان آورد و گفت: نااطمینانی ناشی از تکانه ها باعث تاثیر بر متغیرهای کلان اقتصادی می شود که گاهی از اوقات منشا نااطمینانی های درون زا هستند.

البته منشا بسیار ی از نااطمینانی ها ناشی از طرز تفکر مردم درباره موضوعات روز جامعه و مسائل اقصادی است و تکانه های خورشیدی اغلب در خوش بینی ها و بدبینی های مردم به وقوع می پیوندند؛ چنانچه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورندکه تکانه های صرفا روانی نیز می تواند عامل نوسانات اقتصادی شود، هرچند که در واقعیت دلیل منطقی برای آن یافت نشود.

 محمد نادربان در ادامه گفت: اقتصادکلان مدرن مبتنی بر مدل های تصادفی و پویا برای تعادل عمومی است؛ بنابراین یکی از مسائل اصلی این الگوها بحث نامعینی یا Indeterminacy است. این نامعینی می تواند در مسیرهای تعادلی رسیدن به وضعیت یکنواخت یا در خود وضعیت یکنواخت (رشد اقتصادی) باشد.

وی افزود: در مطالعات اولیه الگوهای ادوار تجاری نامعینی به عنوان یک اشکال محسوب می شد و تلاش می شد با در نظر گرفتن فروض مناسب مانند تحدب توابع ترجیحات و تکنولوژی شرایط به وجود آمدن نامعینی تعادل را از بین ببرند که در حقیقت آنها این توجیه را مطرح می کردند که باورهای افراد در خصوص آینده متغیرهای درونزای الگو به طور مستقل بر نوسانات اقتصادی تأثیر ندارند.

همچنین خطاهای پیش بینی در الگوهای اولیه ادوار تجاری یک رابطه یک به یک با تکانه های متغیرهای بنیادین (ترجیحات، منابع و تکنولوژی) داشتند و همواره رابطه علیت از تکانه های بنیادین به باورها یا انتظارات کارگزاران اقتصادی بود.

در ادامه، ناتوانی الگوی ادوار تجاری حقیقی برای تولید حقایق آشکار شده اقتصادی این انگیزه را ایجاد کرد تا محققین مختلف فروض پایه الگوی ادوار تجاری حقیقی­را به چالش بکشند. اضافه کردن اصطکاک در بازارهای مختلف (چسبندگی قیمت ها و دستمزدها)  و تغییر ساختار اطلاعاتی از جمله  نتایح این اصلاحات است.

رییس اداره مطالعات بازار نفت مدیریت کل اوپک خاطرنشان کرد:  یکی از جریان هایی که در همین چارچوب مطرح شد، اضافه شدن تأثیر مستقل باورهای افراد بر نوسانات اقتصادی بود که وجود آن مستلزم نامعینی الگو و تعادل چندگانه است. وجود این نامعینی در شرایط وجود تحدب تابع مطلوبیت و تولید در الگوی ادوار تجاری موضوعیت نداشت، بنابراین در مطالعات اولیه با اضافه کردن بازدهی فزآینده به مقیاس یا جداناپذیری تابع مطلوبیت نامعینی و تعادل چندگانه را به سیستم پویای تصادفی اضافه کنند.

نادریان تأکید کرد: اضافه کردن ادوار تجاری درون زا که تحولات زیادی را طی دهه های اخیر شاهد بوده تا حدودی توانسته است به تبیین بهتر حقایق آشکار شده اقتصادی کمک کند.

 وی در ادامه درباره مدل های روبه جلو اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: مدل های تعادلی اقتصادکلان با استفاده از سیستم های معادلات تفاضلی توضیح داده می شوند و این معادلات شامل تعدادی رابطه پویا بین متغیرهای درونزا  (Yt) و مجموع هایی از متغیرهای برونزا (Xt) است.

رییس اداره مطالعات بازار نفت مدیریت کل اوپک ادامه داد: با وجود آنکه معادلاتی که موضوع های اقتصادی را توصیف می کنند مشابه معادلات سیستم های فیزیکی هستند، حداقل از یک منظر مهم با هم متفاوت هستند که رفتار کارگزاران اقتصادی بر خلاف اشیاء مورد بحث در مباحث فیزیکی به انتظارات آتی انسان ها بستگی دارد و برای مدل سازی وابستگی اعمال به باورهای انتظاری توزیع احتمال ذهنی افراد به عنوان متغیر توضیحی به مدل اقتصادی اضافه می شود و در صورتی که انتظارات عقلایی در این الگو فرض نشود، انتظار داریم باورهای افراد متنوع بوده و افراد مختلف انتظارات خود را با احتمالات ذهنی متفاوتی شکل دهند.

 در این مدل کارگزاران اقتصادی انتظارات خود را به نحوی تنظیم می کنند که توزیع احتمال ذهنی متغیرهای اقتصادی با توزیع احتمال عینی همان متغیرها در وضعیت تعادل منطبق شود.

پس اگر محیط اقتصادی که کارگزان اقتصادی در آن عمل می کنند؛ پایدار باشد، برای هر یک از آنها با مشاهده تکرار طی زمان، توزیع ذهنی متغیرهای درون زا (باورها) با توزیع عینی(حقیقی) متغیرهای درون زا منطبق می شود. در این وضعیت، باورهای افراد توسط وضعیت عینی­تعیین می شود و لذا تعادلی یکتا که متأثر از تکانه های بنیادین است؛ محقق می شود.

باید اضافه کرد که در اغلب الگوهای اقتصادی که در آنها بازارها تسویه می شود و انتظارات عقلایی وجود دارد، این شرایط وجود دارد، بنابراین باورها به طور مستقل نمی توانند بر متغیرهای درون زای اقتصاد تأثیر گذاشته و نوسان ایجاد کنند. بنابراین ادوار تجاری برونزا هستند.

متغیر درون زا نیز علاوه بر تأثیرپذیری از تکانه های بنیادین، از تکانه های خطای انتظاری(تکانه های لکه خورشیدی) مستقل از تکانه های بنیادین نیز متأثر می شود.  بنابراین باورها به طور مستقل می توانند بر نوسانات اقتصادی در این چارچوب تأثیر داشته باشند.

در حقیقت، در الگوهای اقتصادی، مقادیر جاری متغیرهای درون زا تحت تأثیر همزمان متغیرهای رو به جلو (انتظاری مثل مصرف)  و رو به عقب (انبار مانند سرمایه) هستند و این نوع معادلات تفاضلی انتظاری در مدل های متنوعی از اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و سازمان صنعتی ظاهر می شوند.

وی در پایان گفت: افزایش خوش بینی نسبت به مصرف باعث جابه جایی منحنی عرضه نیروی کار به سمت بالا می شود و در این صورت میزان اشتغال کاهش یافته و دستمزد افزایش می یابد. همچنین کاهش اشتغال باعث کاهش تولید و پس انداز شده و در دور بعدی مصرف تعادلی را کاهش می دهد. بنابراین خوش بینی به مصرف باعث نوسان در متغیرهای اقتصادی نمی شود و در این ساختار تعادل خودانجام ایجاد نمی کند.

به علاوه اگر شیب تابع تقاضای نیروی کار از تابع عرضه نیروی کار بیشتر باشد، افزایش خوش بینی نسبت به مصرف باعث جابه جایی منحنی عرضه نیروی کار به سمت بالا می شود و در این صورت میزان اشتغال و دستمزد افزایش می یابد. در ادامه افزایش اشتغال باعث افزایش تولید و پس انداز شده و در دور بعدی مصرف تعادلی را افزایش می دهد. بنابراین خوش بینی به مصرف باعث نوسان در متغیرهای اقتصادی می شود و در این ساختار تعادل خودانجام ایجاد می کند.

 


١٥:٥٢ - 1399/12/10    /    شماره : ٦١٣٨    /    تعداد نمایش : ٧٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: