زمان‌بندي نيمسال اول 98-1397

انتخاب واحد

1397/6/17-21

شروع كلاسها

1397/6/24

حذف و اضافه

1397/7/7-9

حذف اضطراری

1397/9/19

ارزشيابي استادان

1397/9/24-30

پايان كلاسها

1397/10/12

شروع امتحانات

1397/10/22

 

 

زمان‌بندي نيمسال دوم 98-1397

انتخاب واحد

1397/11/13-16

شروع كلاسها

1397/11/21

حذف و اضافه

1397/12/4-7

حذف اضطراری

1398/3/1

ارزشيابي استادان

1398/3/5-11

پايان كلاسها

1398/3/23

شروع امتحانات

1398/4/1