شهریه مازاد سنوات و دانشجوی مهمان

1- دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 و بعد از آن

2- دانشجویان دکتری ورودی 1395 و بعد از آن

طبق جدول زیر برای نیمسال های مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی بایستی برای هر ترم شهریه بپردازند.

   دانلود : اطلاعیه_شهریه_دانشجوی_مهمان_و_سنواتی.docx           حجم فایل 15 KB