بسمه تعالی
کلیات آیین‌نامه پژوهانه اعضای هیات علمی


این آیین‌نامه با هدف سازماندهی اقدام‌های حمایتی در جهت گسترش و ارتقای فعالیت‌های علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی موسسه از طریق پرداخت پژوهانه تدوین شده است. برخی نکات اصلی آیین‌نامه به شرح زیر است:
• این اعتبار هر سال مطابق ضوابط و مقررات آیین‌نامه به اعضای هیات علمی واجد شرایط موسسه تعلق می‌گیرد تا در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی خود هزینه نماید.
• پژوهانه به اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی که بر پایه ارزیابی معاونت آموزشی، یک پایه ترفیع سال گذشته خود را گرفته باشند، تعلق می‌گیرد.
• وابستگی سازمانی (affiliation) عضو هیات علمی به موسسه بایستی در مقاله و دیگر آثار حاصل از پژوهانه قید شود.
• فرصت هزینه کرد و تصفیه حساب پژوهانه تخصیص یافته، حداکثر دو سال است و مانده اعتبارات مصرف نشده، انتقال‌پذیر به سال سوم نیست.

برای مشاهده جزئیات هر یک از موارد فوق به آیین‌نامه مذکور مراجعه نمایید.