لیست شماره تماسها و پست سازمانی  کارکنان امورمالی  (ساختمان پرستو)

 

آقای شاهرخ امانی شهرک (مدیرکل امور مالی)

آقای سیداکبر سیدمومنی (معاون مدیر کل)

خانم محمدی نسب (کارشناس حسابها و دفاتر) و مسئول دفتر

88898710

88898718

اعتبارات: آقایان

 مجید مجیدی(رئیس اداره اعتبارات)

محمد ظفری (کارشناس)

88898713

دفترداری: خانمها:

حمیده نوعی (رئیس اداره دفترداری)

ناهید قنبری (کارشناس)

88898693

دریافت پرداخت: خانمها و آقایان

حسین خطیبی (رئیس اداره دریافت پرداخت)

کیومرث قاسمی (تحصیلدار)

محمدمهدی اسماعیلی (کارشناس)

فاطمه محبی (کارشناس)

رقیه شیرنژاد (کارشناس)

88899153

رسیدگی: خانمها و آقایان

آزاده سلیمی (رئیس اداره رسیدگی)

داود جعفری (امین اموال)

88898712

 

 

 

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved