آگهی ثبت نام دانشجویان دکتری ورودی 1395

کلیه دانشجویان دکتری ورودی 1395 که به موسسه تعهد سپرده اند با در دست داشتن مدارک لازم از روز سه شنبه 23 شهریور1395 تا 24 شهریور به صورت حضوری  برای ثبت نام به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.

 

اداره آموزش