دانشجویان محترم دوره های دکتری و کارشناسی ارشد

فرم تایید مقاله مستخرج از رساله یا پایان نامه توسط استاد راهنما 

را از لینک زیر دانلود و پس از درج مشخصات مربوط به خود و مقاله

آن را به تایید استاد راهنما برسانند.

   دانلود : فرم_تایید_مقاله__استاد_راهنما.doc           حجم فایل 32 KB