زمان بندی نیمسال اول 96- 1395

ثبت نام کارشناسی ارشد ورودی جدید

1395/06/16-17

انتخاب واحد  1395/06/20-24
شروع کلاسها 1395/06/27
ارزشیابی استادان 1395/10/01-10
پایان کلاس ها 1395/10/15
شروع امتحانات 1395/10/20