برنامه زمانی مصاحبه تخصصی دوره دکتری 1395

از کلیه داوطلبان محترم که نام آنها در فهرستهای پیوست درج شده است، برای شرکت در مصاحبه تخصصی طبق برنامه زمانی مشخص شده در محل موسسه دعوت به عمل می آید.

 لازم است داوطلبان محترم اصل و فایل الکترونیکی کلیه مستندات آموزشی و پژوهشی و فیش بانکی را در زمان مراجعه برای مصاحبه ارائه نمایند.


حضور داوطلبان در هر نوبت, از اول وقت الزامی است.

   دانلود : مصاحبه_رشته_مدیریت_دولتی.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : مصاحبه_رشته_حقوق_خصوصی.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : مصاحبه_رشته__علوم_اقتصادی.pdf           حجم فایل 58 KB