تدوين سياست‌ها و خط‌ مشي‌ها در زمينه طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه مصوب، بهبود روش‌ها، نظارت و ارزشيابي، اموراداري، مالي، پشتيباني و پرسنلي در چارچوب اهداف و ماموريت‌هاي موسسه

مطالعه و بازنگري ساختار تشكيلاتي و روش‌هاي انجام كار موسسه

نظارت و ارزشيابي عملكرد واحدهاي موسسه

تهيه وتدوين روش‌هاي اداري و مالي، آموزشي، پژوهشي و ساير زمينه‌هاي مورد نياز موسسه

برنامه‌ريزي و اجراي امور اداري، مالي، پرسنلي و پشتيباني در چارچوب سياست‌هاي مصوب

نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي و پرسنلي

مطالعه و بررسي مستمر به منظور شناسايي تنگناها و موانع در زمينه‌هاي مرتبط با حوزه معاونت و ارائه پيشنهاد به هيات رئيسه و هيات امناء جهت تصويب

پاسخگويي به دستگاه‌هاي نظارتي در موارد مرتبط با وظايف حوزه معاونت

تدوين ضوابط مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي آموزشي، پژوهشي، اداري و ... و نظارت بر اجراي آنها

طرح و پيگيري دعاوي و امور حقوقي موسسه در محاكم رسمي و استيفاي حقوق موسسه

تدوين و ابلاغ الگو و ضوابط نحوه تنظيم قراردادهاي موسسه با اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه زمينه‌ها

جمع‌آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات جهت تهيه اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مورد نياز موسسه

تاييد متن قراردادهاي منعقده از حيث عدم مغايرت با ضوابط ومقررات قانوني

برنامه‌ريزي براي اقدام به هنگام كليه پرداخت‌ها و تعهدات موسسه از محل اعتبارات مصوب (هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي) در چارچوب قوانين و مقررات

نظارت مستمر بر اجراي طرحهاي عمراني موسسه به منظور تامين منابع و امكانات مورد نياز جهت بهره‌برداري هر چه سريعتر از آنها

اقدام به منظور اخذ وجوه تخصيصي از خزانه و تامين منابع مالي موسسه

نظارت بر امورمالي، حسابداري و رسيدگي به محاسبات مالي و تهيه گزارش‌هاي لازم براي رياست موسسه

تدوين ضوابط مربوط به جذب، انتخاب و انتصاب اعضاي هيات علمي، مديران، معاونين، كارشناسان و ساير كاركنان و تامين نيروي انساني مورد نياز موسسه

فراهم‌آوردن امكانات لازم براي شركت اعضاي هيات علمي‌وكاركنان موسسه در برنامه‌هاي آموزشي ‌مورد نياز

برنامه‌ريزي و اقدام لازم براي حفظ، نگهداري، تجهيز و نوسازي امكانات فيزيكي موسسه

نظارت و كنترل بر حسابهاي انبار و دارايي‌هاي موسسه

تدوين ضوابط و رويه‌هاي مربوط به نحوه ارائه خدمات رفاهي و جنبي و نظارت بر اجراي آن

تشكيل شوراها، كميته‌ها و ساير تشكل‌هاي قانوني و مورد نياز و هدايت آنها

انجام امور مربوط به برگزاري مزايده‌ها و مناقصه‌هاي موسسه

برنامه‌ريزي و اقدام در خصوص تامين، نگهداري و به روز رساني شبکه‌ها و سيستمهاي رايانه‌اي موجود و مورد نياز موسسه

نظارت و هدايت امور مرتبط با شبکه‌ها و سيستمهاي رايانه‌اي موسسه

تهيه گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌اي ماهانه و ارسال آن به واحد ذيربط

تهيه و ارائه گزارش‌هاي مورد نياز موسسه به صورت ادواري و مورد

انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved