زمان بندی نیمسال دوم 95-1394

انتخاب واحد 1394/11/10-14
شروع کلاسها 1394/11/17
ارزشیابی استادان 1395/03/01-10
پایان کلاس ها 1395/03/19
شروع امتحانات 1395/03/22