مشخصات همکاران دفتر خدمات پژوهشی

  مهسا موسوی
معاون مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی
شماره تماس: 26116972
شماره تماس داخلی: 4078
آدرس پست الکترونیکی: m.mousavi@imps.ac.ir
 

فاطمه رضایی مهر
کارشناس دفتر خدمات پژوهشی
شماره تماس : 26116972
شماره تماس داخلی: 4054
آدرس پست الکترونیکی: f.rezaei@imps.ac.irگروه انتشارات

اعظم اسماعیلی
کارشناس گروه انتشارات
شماره تماس: 26116974
شماره تماس داخلی: 4051
آدرس پست الکترونیکی: a.esmaeli@imps.ac.ir

گروه همایش ها و نشست های تخصصی

  پروین خاکسار حقانی دهکردی
کارشناس گروه همایش ها و نشست های تخصصی
شماره تماس: 22802706
شماره تماس داخلی: 4180
آدرس پست الکترونیکی : p.khaksar@imps.ac.ir
 

ماهدخت پریلی
کارشناس دفتر خدمات پژوهشی
شماره تماس : 22802706
شماره تماس داخلی:4180
آدرس پست الکترونیکی: m.parili@imps.ac.ir
محمود شهبازی
کارشناس دفتر خدمات پژوهشی
شماره تماس : 22802706
شماره تماس داخلی:4126
آدرس پست الکترونیکی: m.shahbazi@imps.ac.irگروه نشریات علمی

میترا اولیایی
رئیس گروه نشریات علمی موسسه
شماره تماس: 26116904
شماره تماس داخلی: 4152
آدرس پست الکترونیکی : m.oliyaei@imps.ac.ir
مریم کریمخان
کارشناس گروه نشریات علمی موسسه
شماره تماس: 26116904
شماره تماس داخلی: 4150
آدرس پست الکترونیکی : m.karimkhan@imps.ac.ir

 


گروه دبیرخانه معاونت پژوهشی

محمد حسینی اصفهانی
کارشناس دبیرخانه معاونت پژوهشی
شماره تماس: 22280395
شماره تماس داخلی: 4108
آدرس پست الکترونیکی : h.dabirkhane@imps.ac.ir

گروه پایگاه های اطلاع رسانی

 

ناهید جبلی

شماره تماس: 26116972
شماره تماس داخلی: 4044
آدرس پست الکترونیکی : n.jebeli@imps.ac.ir


معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved