مشخصات همکاران دفتر خدمات پژوهشی

 

ماهدخت پریلی
کارشناس دفتر خدمات پژوهشی
شماره تماس : 26116972
شماره تماس داخلی: 4054
آدرس پست الکترونیکی: m.parili@imps.ac.ir

 

گروه انتشارات

وجیهی نژاد
معاون مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی
شماره تماس: 26116974
شماره تماس داخلی: 4069
آدرس پست الکترونیکی: vajihinezhad@imps.ac.ir
اعظم اسماعیلی
کارشناس گروه انتشارات
شماره تماس: 26116974
شماره تماس داخلی: 4079
آدرس پست الکترونیکی: a.esmaeli@imps.ac.ir

گروه همایش ها و نشست های تخصصی
 
پروین خاکسار حقانی دهکردی
کارشناس گروه همایش ها و نشست های تخصصی
شماره تماس: 22802706
شماره تماس داخلی: 4180
آدرس پست الکترونیکی : p.khaksar@imps.ac.ir 
 
گروه نشریات علمی

میترا اولیایی
رئیس گروه نشریات علمی موسسه
شماره تماس: 26116904
شماره تماس داخلی: 4152
آدرس پست الکترونیکی : m.oliyaei@imps.ac.ir
مریم کریمخان
کارشناس گروه نشریات علمی موسسه
شماره تماس: 26116904
شماره تماس داخلی: 4150
آدرس پست الکترونیکی : m.karimkhan@imps.ac.irنادیا مهربانی

کارشناس گروه نشریات علمی موسسه
شماره تماس: 26116904
شماره تماس داخلی: 4041
آدرس پست الکترونیکی : n.mehrabani@imps.ac.ir

 
 
گروه دبیرخانه معاونت پژوهشی

محمد حسینی اصفهانی
کارشناس دبیرخانه معاونت پژوهشی
شماره تماس: 22280395
شماره تماس داخلی: 4108
آدرس پست الکترونیکی : h.dabirkhane@imps.ac.ir
 
گروه پایگاه های اطلاع رسانی

   

فاطمه یارمحمد

شماره تماس: 26116857
شماره تماس داخلی: 4191
آدرس پست الکترونیکی : f.yarmohammad@imps.ac.ir


صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved