فهرست پايان نامه هاي رشته مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي (9404)

 

نام خانوادگی

نام

تاريخ

عنـــــوان  رســــالــــه

رضوي

سيد معاون

1375

مطالعه تحرك اقتصادي در ايران طي سال 1371 تا 1373

رفيع پور

علي اكبر

1375

نحوه توزيع كالاهاي سهميه‎اي (كوپني) در ايران از سال 1359 تا كنون

ريسمانچي كوچه باغ

مهناز

1375

بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيت شناختي بر مرگ و مير كودكان

شهيدزاده ماهاني

رضا

1375

كاربرد از مدلهاي تصميم‎گيري گسسته در بازار كار خصوصي و دولتي

عزيزي

كسري

1375

مديريت تقاضاي انرژي در صنعت تاير و تيوپ

عندليب

افشين

1375

حساسيت سهم هزينه فعاليتهاي مختلف دولت نسبت به تغييرات در بودجه كل

كياني

بهداد

1375

ارزيابي درجه جايگزيني انرژي‎هاي تجديدپذير در فرايند توسعه سيستم عرضه انرژي استان سمنان

محمدي

مرتضي

1375

برآورد هزينه نهايي استفاده از تكنولوژي Pinch در مجتمع توليد متانول خارك

ممدوحي

اميررضا

1375

ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسيله براي شهر مشهد

نواب زاده

سپهرابوالقاسم

1375

ساخت و پرداخت مدلهاي توزيع سفر براي شهر مشهد

نيكو

مهرداد

1375

برآورد تقاضاي مسكن و اشتغال‎زايي ناشي از آن

ارشادي‎اسكويي

شهرام

1376

ارزش‎يابي شركتهاي واگذارشده دولتي

آزادپور

محمود

1376

استفاده از مدل AIDS در تعيين كششهاي  تقاضاي برق خانگي استان تهران

پرتوي راد

فريبرز

1376

ارزيابي اثرات كنترل پخش مواد ألاينده  بر هزينه توليد برق در ايران

رحمتي

محمد مهدي

1376

اثر افزايش قيمت فراورده‎هاي نفتي بر اقتصاد ايران

زاده محمدي

محمدرضا

1376

تجارت خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي نفت‎خيز

زيبايي فريماني

حسن

1376

بررسي اثرات كاهش ارزش پول ملي بر تجارت خارجي

سپاسي

حسين

1376

تحقيق در شبيه سازي مكانيزم يك بازار خودسازمانده و بررسي نتايج حاصله

سعيدي

منصور

1376

اثر تورم بر سرمايه‎گذاري بخش خصوصي در مسكن و صنعت

عباسي علي كمر

حسين

1376

بازارهاي دوگانه ارز

عليخان قمي

روزبه

1376

سرمايه‎گذاري دولتي، سرمايه‎گذاري خصوصي و مسأله جانشيني جبري در ايران

عميد

احسان

1376

بررسي اثر سياستهاي مالي دولت بر رشد اقتصادي

فاطمي اردستاني

سيد فرشاد

1376

هزينه رفاهي ماليات تورمي

فرحبخش

علي

1376

تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر جرائم

قاضي‎عسكر

سيدعلي

1376

فولاد ايران: مصرف گذشته، حال، آينده

لقايي

كورش

1376

تورم و رشد اقتصادي

مشايخ آهنگراني

پويان

1376

برآوردسيستم‎معادلات‎تقاضاباتوجه‎به‎نقش‎مشخصه‎هاي‎ اجتماعي‎خانوار(با استفاده از اطلاعات تابلويي Panel Data)

ميرحسيني

محمدرضا

1376

بررسي تابع تقاضا براي پول در ايران با تأكيد بر انتظارات و شرايط عدم اطمينان

ناصري نيا

پيمان

1376

كاربرد آناليز فعاليت در  مدلهاي توليد و تخصيص

ناظمي

اسلام

1376

بررسي آثار سياست‎هاي  مختلف تجاري ايران

نوروزي

لادن

1376

بررسي تأثير عوامل اقتصادي واجتماعي بر ميزان باروري زنان در ايران

هامون

مينا

1376

تحليل سودآوري طرح متانول خارك در شرايط عدم اطمينان به روش تحليل نفع هزينه

پهربد

محمد

1377

برآورد تابع تقاضاي حاملهاي انرژي در بخش خانگي و برآورد سوبسيدها

تيماجچي

مصطفي

1377

بررسي‎ومحاسبه‎كششهاي‎حاملهاي‎سوخت‎اتومبيل‎ سواري‎وعوامل‎مؤثردرآن‎بااستفاده‎از الگوهاي سوخت

تيمورپور

بابك

1377

بررسي رابطه بين ريسك و بازده شركتهاي بورس اوراق بهادار

جعفر قمي

كريم

1377

الگوي‎رفتاربارومصرف‎انرژي‎فصلي‎شبكه‎برق:روش‎‎تخمين‎ اجزاء‎‎مشاهده‎پذيردرحوزه‎زمان‎بااستفاده‎ازفيلتركالمن

جيحاني كوهبناني

منصوره

1377

تخمين تابع عرضه نيروي كار زنان در ايران

ديباج

سيدحسن

1377

سنجش بهره‎وري واحدهاي مولد انرژي با استفاده از تحليل پوشش داده

سادات حسيني

سيد محمد

1377

شبيه‎سازي حمل و نقل كالا در درياي خزر

شمس‎الدين

سيد محمد

1377

اثر كاهش ارزش پول در بازارهاي غيررسمي پول و ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي

صالحي

مازيار

1377

بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر  بر مهاجرت داخلي (مورد ايران)

طاهري

مازيار

1377

كاربرد روشي براي ارزيابي ملي طرح  تأسيس شركت مشترك شيرآلات صنعتي

طوبايي

شهاب‎الدين

1377

حل جريان تعادلي با توابع زمان سفر حجم چند متغيره در شبكه‎هاي واقعي

عالي چي

عليمحمد

1377

تخمين يك تابع عرضه  بهينه براي نفت در ايران

عليمرادي

مهرداد

1377

روشي براي طراحي مسيرهاي خطوط اتوبوس‎راني

قجر

حميدرضا

1377

ارزيابي قابليت اطمينان در شبكه‎هاي حمل و نقل

قرشي

مهرداد

1377

تعيين روند بهينه پرداختهاي انتقالي بين نسلي براي گريز از تله فقر

قلي‎زاده

مجتبي

1377

بررسي بهره‎ وري كل عوامل (TFP) در  بخشهاي اقتصادي بدون نفت كشور

معيني فرد

محمدرضا

1377

بررسي نظريه كارآيي و مدل قيمتگذاري‎داراييهاي سرمايه‎اي (C.A.P.M) دربازاربورس ايران

مهديان

آرش

1377

بررسي تحليلي روند فقر و سياستهاي تعديل اقتصادي طي سالهاي 1374- 1368

مهم كار خيرانديش

رضا

1377

بررسي روندتغييرات‎تحرك‎درآمدي‎دربين‎خانوارهاي ايراني طي سالهاي 71 تا 74 و علل مؤثر بر آن

بخشیانی

عباس

1378

تخمين هزينه سرمايه صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران

جعفري مژدهي

افشين

1378

برآورد هزينه رفاهي انحصارها و  فعاليتهاي رانت‎جويانه در بخش صنعت

حسيني

روزبه

1378

تخمين نرخ ارز واقعي تعادلي: بررسي تعادل و ناميزاني در نرخ ارز

حكيم هاشمي

اميرحسين

1378

برآورد جدول مبداء و مقصد در شبكه جاده‎اي بين شهري با استفاده از شمارش ترافيك

رفيعي تفرشي

مهدي رفيعي تفرشي

1378

استقلال بانك مركزي، مباني و جنبه‎هاي كاربردي در ايران

سعدوندي

علي

1378

بررسي متغيرهاي عملكردي در سطح فعاليتهاي‎صنعتي در قالب مطالعات SCP

عسگري

حسين

1378

شناسايي تابع هزينه صنعت سيمان و كاربردهاي أن

گازراني

عليرضا

1378

برآورد كششهاي جانشين نهاده‎هاي  توليد در صنايع ايران

محسن زاده

محمدرضا

1378

بررسي ظرفيت و عملكرد حركت گردش  به چپ در تقاطعهاي زمانبندي شده

مرمرچي

اميرحسين

1378

عوامل مؤثر بر بافت سرمايه و نسبتهاي اهرمي در شركتهاي صنعتي پذيرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظامي تفرشي

سحر

1378

معرفي اتحاد پولي اقتصادي اروپا - بررسي روابط تجاري دوجانبه ايران و اتحاديه اروپا

ابراهيمي

عليرضا

1379

بازتوزيع درآمد و اندازة دولت

ابراهيمي  ازندرياني

عليرضا

1379

بازتوزيع درآمد و اندازة دولت

بحري

عليرضا

1379

برنامه‏ريزي تعميرات هواپيمايي ايرباس

بختياري كشكجاني

رضا

1379

جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و عوامل مؤثر بر جذب آن

بيگدلي

مهدي

1379

برآورد تابع تقاضاي بخش بهداشت و درمان با استفاده از مدل AIDS براي سالهاي 77-1371

حامدي

مسعود

1379

برنامه‏ريزي براي تعمير و نگهداري شبكة راهها با استفاده از الگوريتم ژنتيك

حسيني‏اردهالي

پريسا

1379

بررسي فرآيند تصميم‏گيري درمورد مهاجرت كاربرد مدل اريب ناشي از خودانتخابي

خاكبان

رحمان

1379

برآورد دستگاه معادلات تقاضاي (AIDS) براي اقلام يارانه‏اي خانوارهاي شهري و روستايي طي سالهاي 1369 تا 1377

دادپي

علي

1379

پس‎انداز در ايران و عوامل مؤثر بر روند بهينه آن

رضايي

يزدان

1379

بررسي نتايج اعمال سياستهاي حمايتي در اقتصاد ايران

رمضان

فرهاد

1379

بررسي رفتار قيمت در بازار سلف طلاي تهران

سخنور

شهرام

1379

تحليل هزينه فايدة پروژه‏هاي زيربنايي با استفاده از تئوري كالاي عمومي (تحليل موردي: سد مخزني شفارود)

طلوع

علي

1379

بررسي اثرات تورمي انتشار اوراق مشاركت

كاشفي‏پور

بهزاد

1379

ارزيابي يك سيستم نگهداري و تعمير شبكة جاده‏اي برمبناي تصميم‏گيري ماركوف در شبكه‏هاي تصادفي با اندازة واقعي

كركوتي

مرجان

1379

رفاه خانوار و همسنگ هزينة سرانة كودكان برحسب جنسيت و سن

نجف‏زاده

مهدي

1379

تجديدنظر در فرضية برنامه‏ريز مركزي در الگوي رشد نئوكلاسيك

ابوالقاسمي

فرهاد

1380

كاربرد الگوريتم سيستم مورچه‌ها در مسئله طراحي شبكه

اخوين سهرابي

محمديوسف

1380

سهم يارانه‌ها از عوامل مؤثر بر تابع تقاضاي فرزندان

اديب

كورش

1380

كاربرد الگوريتم ژنتيك در حل مسئله برنامه‌ريز ي تعميرات و تخصيص هواپيما به پرواز

اقبال اخلاقي

ابراهيم

1380

مسأله طراحي شبكه حمل ونقل بر اساس قابليت اطمينان و حل آنبا استفاد از الگوريتم ژنتيك

بركچيان

سيد مهدي

1380

بررسي رابطه نا برابري و توزيع در آمد

جديديان

سروا

1380

پوشش ريسك صادرات نفت از طريق بازارهاي سلف

حسيني

سيد محمد مهدي

1380

بررسي عوامل مؤثر بر تصميم‏گيري خانوارهاي شهري استان تهران در انتخاب مسكن

راستاد

مهدي

1380

توسعه مالي و توسعه اقتصادي: مطالعه مقايسه‌اي كشورهاي صادر كننده نفت با كشورهاي آسياي جنوب شرقي

راستاد

مهدي

1380

توسعه مالي و توسعه اقتصادي: مطالعه مقايسه‌اي كشورهاي صادر كننده نفت با كشورهاي آسياي جنوب شرقي

ساعدي

اميرسينا

1380

بررسي عوامل مؤثر بر دستمزد در بخش خدمات ايران

سيد زارع

بهمن

1380

تخمين فرار ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در ايران و شناسايي عوامل مؤثر بر آن

شادكام

حامد

1380

رجعت به ميانگين و استمرار قيمت سهام و كارايي بازار كشورهاي در حال توسعه

صادقي‏نژاد

ارشيا

1380

برنامه‏ريزي استراتژيك شركتهاي صنايع غذايي كودك (مورد: شركت تورنگ)

ضرغامي

مهدي

1380

استفاده از تصميم‌گيري چند معياره در مديريت تامين و تقاضاي آب

طوسي

محمدرضا

1380

بررسي نقش برخي از پارامترهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي بر روند پديده مهاجرت مغزها

عظيمي

ابراهيم

1380

استفاده از برآورگر متغير ابزاري در مطالعه مشاركت زنان در بازار كار

فرخنده

احمد

1380

پيش‌بيني و كنترل آلودگي هوا در يك منطقه مطالعه موردي: شهر تهران

كاظمي

رسول

1380

بررسي اثر سهم جمعيتي نسل جوان بر نرخ بيكاري و اشتغال در بازار كار ايران

كاوه

سپيده

1380

بررسي تقاضاي صادرات كالاهاي غيرنفتي در ايران سالهاي 1378-1338

مرشدخاني

رضا

1380

بررسي رابطه بين نرخ بازگشت و ريسك در بورس تهران با استفاده از مدل TGARCH

نيكزاد

رشيد

1380

كاربرد تئوري قرارداد بهينه در طراحي فرآيند خصوصي‌سازي

هنرور قيصري

احسان

1380

تصحيح ماتريس مبدأ مقصد همگاني به كمك اطلاعات شمارش حجم

ابراهيم

عليرضا

1381

بررسي اثر برخي از عوامل شكل دهنده زير ساختار اجتماعي بر بهره­وري و ستانده سرانه نيروي كار در كشورهاي مختلف

اديب

آلاله

1381

مقايسه كارايي الگوريتمهاي تخصيص ترافيك: تركيب محدب، نامساوي هاي تغييري و تكميلي

اكرم

كاوه

1381

بررسي پديده تبعيض دستمزدي بر روي زنان در ايران

بهشتي زواره

كامران

1381

بررسي اثر مشاركت زنان در بازار كار بر روي نابرابري درآمد خانواده­ها

حيدري

جهانگير

1381

امكان­سنجي ايجاد مسير ويژه اتوبوس حدفاصل ميدان رسالت- پل نياوران

رحيميان

مسعود

1381

حل شبكه به روش بسط مجازي به همراه كاربرد دو روش بر روي مساله واقعي از شبكه حمل و نقل كشور

رهنمايي‌فر

اميرعباس

1381

انتخاب قاعده بهينه شاخص‌بندي دستمزد با توجه به نوسانات صادرات

زنديان

آرش

1381

تحقيق و توسعه نوآوري و تاثير آن بر رشد اقتصادي

سرزعيم

علي

1381

تاثير شوكهاي نفتي بر متغيرهاي اقتصادي

سلاجقه

كيارش

1381

ناميزاني هاي نرخ ارز در ايران: بررسي بازارهاي موازي ارز و تخمين نرخ ارز حقيقي تعادلي

سلطاني محمدي

مهدي

1381

بررسي اثرات اقتصادي تجارت الكترونيكي بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

سيدين

پرهام

1381

بررسي اثر محروميت نسبي بر مرگ و مير سطوح درآمدي مختلف در ايران

عادلي رانكوهي

نسترن

1381

بررسي عوامل مؤثر در بروز و يا تشديد بحرانهاي ارزي با توجه به اثرات خاص كشورها

فريور

ليلا

1381

بررسي ناكارايي تكنيكي در صنايع كشور براساس برآورد توابع توليد مرزي تصادفي با استفاده از روش تحليل داده‌ هاي تابلويي

كريمي

حسن

1381

اندازه‌گيري رانت‌جويي ودجه‌اي در ايران: مطالعات مقطع عرضي و سري زماني

لقايي

جمشيد

1381

طراحي يك شبكه خط لوله در يك سيستم حمل و نقل تركيبي

محمدي گهرويي

فاطمه

1381

برآورد تابع توليد مرز تصادفي براي سنجش ناكارايي فني و بررسي عوامل مؤثر بر ميزان ناكارايي بنگاههاي صنعتي كشور با استفاده از اطلاعات تابلويي

نفيسي

شهاب

1381

رابطه سرمايه انساني و رشد اقتصادي با تاكيد بر نقش توزيع تحصيلات نيروي كار: مورد ايران سالهاي 1345-1379

نورعليزاده

حميدرضا

1381

مروري بر تئوري كارايي بازار سرمايه و بررسي شكل ضعيف كارايي بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي شاخص بورس تهران TEPIX

نوغاني ارستاني

پدرام

1381

ارزش دارايي‌ها و چرخه‌ هاي اقتصادي

ابراهيمي

رضا

1382

بررسي آلودگي هوا به عنوان اثر جانبي منفي ناشي از مصرف انرژي از طريق چگونگي تاثيرپذيري نشر مواد آلاينده نسبت به تغيير قيمت حاملهاي انرژي در بخش صنعت

جهان انديش

عليرضا

1382

مقايسه‌هاي بين‌المللي درآمد سرانه : مطالعه موردي ايران

رمضاني

مريم

1382

بررسي وضعيت درآمد در مناطق شهري طي برنامه پنج ساله بودجه

ساعدي

عليرضا

1382

الگوي اقتصاد سياسي رانت جويي از ديدگاه تبليغات و مشروعيت سياسي

سليماني

بهروز

1382

يك الگوي خود همبسته برداري ساختاري براي اقتصاد ايران

صادقي

عليرضا

1382

تخمين بازده انتظاري توسط الگوي قيمت­گذاري در بورس اوراق بهادار تهران

طالبيان

غلامرضا

1382

سرمايه انساني و رشد اقتصادي در ايران

عابديني

ايمان

1382

زمانبندي حركت قطارها با استفاده از روش ابتكاري جستجوي مبتني بر منع

عامري

مريم

1382

مساله انتخاب و زمان بندي پروژه ها در طراحي شبكه چند دوره‌اي

عبديها

محمدعلي

1382

بررسي ساختار هزينه نيروگاههاي بخار با ارائه يك الگوي پويا

عطارزاده

اسداله

1382

كاربرد الگوي دياموند جهت ايجاد نظارت و انگيزه در بانكداري

مجتهدزاده

مينا

1382

طراحي ساختار كاربري هاي شهري در راستاي خطوط حمل و نقل سريع

محبي

كتايون

1382

تاثير تصادفات بر زمان سفر شبكه شهر تهران

محموديان

فرشته

1382

مدل تعديل بافت سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران

ميرزاده

آناهيد

1382

بررسي عوامل تعيين كننده دستمزدها و تغييرات آن در بخش اقتصاد ايران

نوريان

علي

1382

كج منشي‌هاي درمان، تشريح منطق و انجام آزموني براي بهبود سياست‌هاي بيمه‌اي در ايران

وحيديان

احمد

1382

طراحي سيستم تاكسيراني ( مطالعه موردي مشهد)

تمسكي بيدگلي

مهدي

1383

ارائه معيارهايي جهت تعيين اولويتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي با توجه به تخمين بهره‌وري زيربخشهايي با كد Isic دو رقمي

رجائي

مرتضي

1383

محاسبه نرخ بازدهي خصوصي مقاطع تحصيلي آموزش ايران

رسولي شميراني

رضا

1383

بررسي و تعيين عوامل موثر بر درآمد خانوار در كشور

شيرازي رومنان

بهزاد

1383

رابطه بين سطح و رشد اندازه دولت با سطح و رشد اقتصادي در ايران

عظيمي‌فر

حميدرضا

1383

ارزيابي اقتصادي- اجتماعي راه آهن برقي تهران- اصفهان

كاظمي منش

مريم

1383

بررسي تغييرات نرخ بهينه پوشش ريسك در بازار نفت

كوهي

حسن

1383

توليد گزينه هاي ممكن قطار سبك شهري با استفاده از الگوريتم سيستم مورجه اي

ماني

آلاله

1383

تعديل شاخص كل بورس تهران مبتني بر سهام شناور آزاد

ابوك

رهي

1384

برآورد تابع هزينه و كشش هاي جايگزيني نهاده هاي توليدي در صنعت ايران

احمدي

سميه

1384

بررسي اثر آزادسازي تجاري بر تقاضاي نيرو كار بخش صنعت كشور هاي شرق آسيا

پندي

زهره

1384

بررسي اثر تجارت و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي در كشورهاي نيمه صنعتي

جلالي فر

بهناز

1384

شبيه سازي يك بازار مصنوعي متشكل از افراد نامتجانس

دهقان

شعبانعلي

1384

تخمين ريسك نرخ بهره در سيستم بانكي ايران

رحيمي نجات

منصوره

1384

برآورد ميزان انتشار آلاينده ها از منابع متحرك

سجادي فر

سيدحسين

1384

بررسي اقتصادي تقاضاي آب مسكوني

سعيدي

حميد

1384

برآورد هزينه رفاهي انحصار در صنعت خودروي ايران

شجاع

مهدي

1384

بررسي اثرات هزينه هاي دولتي بر نرخ ارز

صباغي

حسن

1384

بررسي ارتباط آموزش مادر و مرگ و مير كودكان

عليپور سراجي

كامران

1384

بررسي تعادل كورنو- نش در بازار برق چند بنگاهي

قبادي

زهرا

1384

تخمين هزينه و فايده صادرات گاز ايران به اروپا

كنعاني

عليرضا

1384

تخمين ريسك بروز بحران هاي ارزي در كشورهاي صاحب منابع نفتي با استفاده از الگويklr

لباني مطلق

متين

1384

عوامل موثر بر رشد بخش صنعت، كشورهاي شرق آسيا

مستوري

افسانه

1384

بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و ارزش بنگاه در شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

موسوي كرچائي

سيدمصطفي

1384

بررسي الگوي تقاضاي نيروي كار تحصيل كرده و پيش بيني تقاضاي جايگزيني نيروي كار

آزرمي

آرش

1385

قرارداد بهينه سرمايه گذاري بانكي براساس مدل كارفرما – كارگزار

افروغ

نامدار

1385

مدل انتخاب قطار با در نظر گرفتن مطلوبيت  مسافرين

باقري

اميد

1385

برآورد نرخ بازدهي تجربه

زارع

ميثم

1385

تعيين اثرات ضريب ريسك گريزي نسبي و كشش جايگزيني بين زماني

سالم

اسماعيل

1385

رابطه پس انداز و درآمد خانوارهاي ايراني آزمون فرضيه هاي مصرف كينز

فيضي

مهدي

1385

پيش بيني قيمت نفت خام بر اساس روش فيگارچ

قطبي

احسان

1385

بررسي عوامل حضور شركتهاي چند مليتي در كشور ميزبان

مزيكي

علي

1385

اثر سياستهاي اقتصادي دولت بر توزيع درآمدها در ايران

ملائكه

حسام

1385

بررسي اثر تغييرات نقدشوندگي سهام بر وزن بهينه سبد دارايي

ابراهيمي  كلهرودي

احسان

1386

تجزيه و تحليل اقتصادي اجتماعي كاربرد اتانول زيستي بعنوان جايگزيني براي بنزين

اكبري

نسترن

1386

شناسايي عوامل موثر بر ريسك افراد و محاسبه احتمال تصادف مشتريان تمديدي بيمه بدنه اتومبيل پارسيان با  استفاده از رگرسيون لجستيك

بوستاني فر

حميد

1386

مدل­سازي و تخمين عايدي موجودي و جايزه ريسك در قراردادهاي آتي نفت

پورمحمد

آيلر

1386

بررسي تخصص گرايي صادرات گروههاي كالاي عمده از كشورهاي جنوب شرق آسيا و اقيانوسيه

حسني

كريم

1386

برآورد تاثير ناكارايي قيمتي و تكنيكي بر تخصيص بهينه نهادها و تخمين كشش هاي قيمتي و جايگزيني بين عوامل توليدتوسط تابع هزينه

خبازي

طهورا

1386

بررسي رفتار دوره اي بازار مسكن

خسروابادي

هادي

1386

برآورد مدل تعادلي بازار خودرو با رويكرد انتخاب گسسته

رشيد نديمي

سهيل

1386

بررسي بهره وري حاشيه اي نيروي كار در پرتو تحصيلات در بنگاههاي خصوصي صنتي كشور

سامي

مريم

1386

تاثير شوك پولي بر شاخص كل قيمت بازار سهام

صدري اصفهاني

علي

1386

بررسي مزيت نسبي پتروشيمي تبريز

فدايي

مهدي

1386

بررسي عوامل موثر بر تقاضا براي خودروسواري در ايران با استفاده از داده هاي بودجه خانوار

فرخي كاشاني

محمود

1386

تخصيص هزينه ساخت باند فرودگاه به انواع مختلف هواپيماي استفاده كننده از آن

نصيري احمدآبادي

ميثم

1386

بررسي ميزان تاثير بانكداري الكترونيك بر كارايي عملياتي بانكها

پاپن

محمدرضا

1387

بررسي اثر تحقيق و توسعه بر نوآوري و رشد اقتصادي

پاكزاد

ياسر

1387

بررسي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در سه گروه از كشورها

توحيدي كاشاني

سيدجواد

1387

برآورد نرخ­هاي بهينه ماليات بر درآمد

حميدي صحنه

مهدي

1387

بررسي درجه انحصار سيستم بانكداري و تاثير ورود بانكهاي خصوصي

ساروقي

مريم

1387

استفاده از مدلهاي ARCH در تخمين ارزش در معرض ريسك

صادق زاده

مهدي

1387

بررسي سرمايه­گذاري در بخش توليد نفت و توسعه ميادين نفتي در شرايط نااطميناني

صوفي سياوش

سروش

1387

تعيين مشخصه­هاي اصلي تقاضاي مسكن در مناطق ايران

ضرابي

وحيد

1387

بررسي عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در ايران

علي بخشي

زهرا

1387

بررسي عوامل موثر در مشاركت زنان در نيروي كار

كشاورز

سعيده

1387

بررسي رابطه وضعيت اقتصادي خانوار مرگ و مير كودكان زير يك سال در ايرا

گوهري قرائي

فرشيد

1387

بررسي رابطه درجه بازبودن اقتصاد با رشد اقتصادي

مهدي زاده

روشنك

1387

مطالعه كارايي هزينه سيستم بانكي كشور با استفاده از رويكرد مرزي تصادفي با توجه به مقررات زدايي­هاي سالهاي اخير

گل صفتان

محمدرضا

1388

تعيين برخي از پارامترهاي موثر در شكل­گيري جغرافياي ايران و جهان

اصفهاني

مهرناز

1392

يك سيستم تقتضاي هم­جمعي برداري براي انرژي خانوار شهري در ايران

باقري

سروش

1392

نوسانات قيمت نفت و رفتار اقتصاد كلان " مطالعاتي پيرامون يك كشور صادر كننده نفت"

غفاري دهنوي

مجتبي

1392

نقش نهادها در نابرابري و فقر

غلجه

سميرا

1392

فشار بازار ارز در اقتصاد ايران (رويكرد ماركوف سوييچينگ)

قاضي نوري

سيدمسعود

1392

اثر پس انداز بر تعادل بلندمدت: رويكرد نسل هاي همپوشان با سرمايه انساني

كوثري

محمد

1392

يك مدل ساختاري بلندمدت براي تبيين بازار مسكن ايران

پورسيف

مرتضي

1393

تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعت

زاده حسين ويراني

امين

1393

آثار سرريز تلاطم بازارهاي مالي بر ارزش در معرض ريسك بازار طلا

زارع

مرتضي

1393

شناسايي مكانيزم سياست پولي از طريق كانال اعتباري

زندوكيلي

ماهيار

1393

بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي هزينه­اي بانك­هاي ايران

شاملويي

امير

1393

بررسي ارتباط مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در مجموعه اي از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا

صداقت نوری

مینا

1393

مطالعه صرف ریسک آتی: آزمون فرضیه برابری بهره ÷وشش داده نشده و صرف ریسک ارز با استفاده از مدل گارچ

طباطبايي

مريم السادات

1393

تعامل سياست­هاي پولي و مالي در كشور صادركننده نفت

طبري

مختار

1393

اثر سريز مالي و تابع عكس­العمل تلاطم، مطالعه موردي سه بازار عمده نفت، طلا و نرخ ارز

فلاحتی عنبران

راحله

1393

بررسی اثر رقابت بر مطالبات معوق بانک های ایران

كاظمي

شهرزاد

1393

بررسي علل تحولات مشاركت و باروري زنان در ايران

كريمي ورزنه

ابوالفضل

1393

مدل ماركوف سوييچينگ با تابع احتمال انتقال متغير و تابع ربط مقدار كرانگين تعميم­يافته

كوچك پور

نجمه

1393

اثر جهاني شدن بر فقر

كياني

شيوا

1393

تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر باروري

کرونی

طاهره

1393

مطالعه عوامل تعیین کننده ی صرف ریسک در بازار آتی نفت خام

مجيدي رودكناري

سيدمحمدعمر

1393

قيمت گذاري بلوكي برق

ودیعتی

هدی

1393

رابطه مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی

پورادبی

سارا

1394

نفت و مکانیزم انتقال آن در بازار مسکن

جلالی طهرانی

فاطمه

1394

برآورد ناکارایی فنی و تخصیصی در صنعت ایران شامال کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بشتر

شرفی زاده

مریم ا

1394

بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر قیمت سهام در ایران با استفاده از مدل

عبدی

زهرا

1394

تجارت بین الملل و اثر تعرفه زیست محیطی و فن آوری جذب و ذخیره سازی کربن بر رفاه

 

 

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved