زمانبندی نیمسال اول 95- 1394

1394/06/15-18

انتخاب واحد

1394/06/21

شروع کلاسها

1394/10/01-11

ارزشیابی استادان

1394/10/09

پایان کلاسها

1394/10/12-30

امتحانات