بسمه تعالی

دستورالعمل فروش گزارش‌ها و نتایج فعالیتهای پژوهشی مؤسسه

 

مقدمه

       این دستورالعمل به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوهی بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی متقاضیان استفاده از محصولات پژوهشی موسسه شامل گزارش‌ها و نتایج طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهشی، پژوهش‌های داخلی ادواری و گزارش‌های موردی موسسه تدوین گردیده است.

 

ماده 1- تعاریف:

 متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده و یا خرید یک نسخه از گزارش‌های پژوهشی را دارند.

گزارش طرح: گزارش نهایی یک طرح پژوهشی اجرا شده، در مؤسسه است.

گزارش طرح‌های پژوهشی داخلی: طرح‌های پژوهشی هستند که تامین منابع مالی آن توسط موسسه انجام گرفته است.

گزارش طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه: طرح‌های پژوهشی هستند که با سفارش و تامین مالی سایر دستگاه‌های اجرایی تعریف و اجرا شده‌اند.

 

ماده 2 – نحوه استفاده از گزارش‌ها

 متقاضیان گزارش‌ طرح‌های پژوهشی می‌توانند با مراجعه به کتابخانه مؤسسه، از نتایج و گزارش‌های طرح‌های پژوهشی داخلی و یا طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه بهره‌برداری و در غیر اینصورت می‌توانند نسبت به تهیه گزارش‌ها بر اساس ماده 3 این دستورالعمل اقدام نمایند.

 

ماده 3- تعرفه فروش گزارش‌ها:

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در صورت ارائه تقاضای مکتوب یک نسخه از گزارش‌های  پژوهشی مؤسسه را با رعایت موارد ذیل خریداری نمایند.

(هزینه صحافی هر نسخه گزارش+ هزینه پرینت هر یک‌ صفحه A 4 بر اساس تعرفه انتشارات) ×  *2 = تعرفه هر نسخه گزارش


 
تبصره 1:
چنانچه گزارش‌های یک طرح در چند جلد تدوین شده باشد، هر جلد به منزله یک گزارش مستقل تلقی می‌شود.

تبصره 2: فروش گزارش طرح‌های پژوهشی داخلی منوط به تایید دفتر طرح‌های پژوهشی است.

تبصره 3: امکان فروش گزارش طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه وجود ندارد و متقاضیان این گزارش‌ها می‌توانند به سازمان‌های مربوطه مراجعه نمایید.


ماده 4 – مسئولیت خریداران

خریداران اکیدا متعهد هستند در استفاده از نتایج گزارش‌ها، حقوق مؤسسه را رعایت و از انتشار گزارش‌ها خودداری نمایند.