بسمه تعالی

کلیات دستورالعمل پذیرش طرح‌های پژوهشی خارج از مؤسسه

این دستورالعمل به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در پذیرش و مدیریت طرح‌های پژوهشی پیشنهادی از خارج موسسه تدوین گردیده است. نکات اصلی دستورالعمل به شرح زیر است:
  • منظور از طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه یکی از اشکال زیر است: الف- طرح‌های پژوهشی که دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم به موسسه پیشنهاد نموده‌اند.
    ب- طرح‌های پیشنهادی که اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد نموده‌، به تصویب سازمان مربوط رسیده و اجرای طرح، مشروط به انعقاد قرارداد آن سازمان با موسسه شده است.
  • فقط طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه با مبلغ قرارداد بیش از پانصد میلیون ریال مورد بررسی و پذیرش قرار می‌گیرند و تغییر این رقم منوط به تصویب هیات رییسه است.
  • به منظور پوشش هزینه‌های بالاسری در اجرای طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه، سهمی بین 20 تا 30 درصد (به تشخیص هیات رییسه) به عنوان بالاسری از مبلغ کل قرارداد، کسر و باقی‌مانده طی قراردادی در اختیار مدیر طرح قرار خواهد گرفت.
برای آگاهی از جزییات به متن دستورالعمل مذکور مراجعه فرمایید.