بسمه تعالی

دستورالعمل پذیرش طرح‌های پژوهشی خارج از مؤسسه

 

مقدمه

این دستورالعمل به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در پذیرش و مدیریت طرح‌های پژوهشی پیشنهادی خارج از موسسه تدوین گردیده است. در این دستور‌العمل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به اختصار موسسه، سازمان یا دستگاه پیشنهاد کننده یا حامی طرح به اختصار کارفرما، و شخص پیشنهاد دهنده یا مسئول مطالعه طرح، مدیر طرح نامیده می‌شوند.

 

ماده 1- تعریف

منظور از طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه  شامل یکی از اشکال زیر است:

الف- طرح‌های پژوهشی که دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم به موسسه پیشنهاد نموده‌اند.

ب-  طرح‌های پیشنهادی که اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد نموده‌، به تصویب سازمان مربوط رسیده و اجرای طرح، مشروط به انعقاد قرارداد آن سازمان با موسسه شده است.

 

ماده 2- تصویب

قرارداد طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه بین مؤسسه و سازمان مربوطه در چهارچوب مقررات زیر منعقد خواهد شد:

 

الف: ماخذ تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش و تصویب طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه، هیات رئیسه مؤسسه است.

ب: مدیر طرح به عنوان مسئول اصلی طرح پژوهشی شناخته می‌شود.

ج: هر فرد همزمان می‌تواند مدیریت یک طرح پژوهشی و همکاری در طرح پژوهشی دیگری را بر عهده داشته باشد.

د: در چارچوب قرارداد تنظیم شده بین موسسه و کارفرما، مؤسسه بطور مستقل با مدیر طرح قرارداد اجرای پروژه را تنظیم می‌نماید.

ه: فقط آن دسته از طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه مورد بررسی و پذیرش قرار می‌گیرند که مبلغ قرارداد آن‌ها حداقل بیش از پانصد میلیون ریال باشد.

ز: قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه بر مبنای شرح خدمات مصوب در پروپوزال بین موسسه و کارفرما  منعقد می‌گردد.

ح: پذیرش این طرح‌ها در هیات رئیسه موسسه مشروط به ارائه گزارش توجیهی طرح توسط دفتر طرح‌های پژوهشی موسسه است. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

 

1-     سوابق و مستندات طرح

2-     تایید تخصص و صلاحیت علمی مدیر طرح و همکاران ایشان

3-     تایید کفایت مبلغ پیشنهادی یا مصوب برای اجرای شرح خدمات

 

ماده 3- نظارت

1-3: نظارت علمی بر کیفیت و انجام مطالعات موضوع قرارداد طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه به طور مستقیم بر عهده کارفرما است.

2-3: معاونت پژوهشی موسسه پیگیری اعمال نقطه نظرات کارفرما توسط مدیر طرح را بر عهده خواهد داشت.

3-3: مدیر طرح موظف به اعمال نظرات اعلام شده از سوی کارفرما در گزارش‌های طرح است.

4-3: مسئولیت هرگونه نارسائی و نواقص در اعمال نظرات کارفرما بر عهده مدیر طرح است.

5-3: مسئولیت هرگونه قصور در رعایت شرح خدمات و زمانبندی طرح بر عهده مدیر طرح بوده و مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

6-3: مؤسسه به منظور ضمانت انجام مطالعات، متناسب با نظرات کارفرما، هرگونه پرداختی به مدیرطرح را منوط به تایید کارفرما می‌نماید.

ماده 4- تعیین سهم بالاسری 

به منظور پوشش هزینه‌های بالاسری در تدوین و اجرای طرح‌های پژوهشی خارج از موسسه،  مبلغی را بین 20 تا 30 درصد (به تشخیص هیات رئیسه) به عنوان بالاسری از  مبلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده مبلغ قرارداد طی قراردادی در اختیار مدیر طرح قرار خواهد گرفت.

 

ماده 5- تعهدات مدیر طرح

الف: اجرای دقیق و کامل شرح خدمات

ب: تامین نظرات کارفرما یا نمایندگان آن

ج: رعایت زمانبندی بر اساس قرارداد مصوب

د: درج نام مؤسسه در گزارش‌های طرح و کلیه محصولات تولید شده در طرح

ه: ارائه گزارش نهایی در قالب سخنرانی در موسسه

و: تحویل یک نسخه از هر یک از گزارش‌ها به موسسه بر اساس دستورالعمل‌های موسسه

جهت مشاهده جزییات بیشتر به دستورالعمل مذکور مراجعه فرمایید.

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved