عناوین چند حوزه پژوهشی که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند پایان نامه خود را در آن زمینه انتخاب نمایند:
1- یکپارچه کردن ملاحظات اجتماعی در تصمیمات بخش خصوصی: برای مثال در بخشهای نفت و گاز (کارشناسی ارشد، ازجمله اقتصاد انرژی)
 (Integrating Social Concerns into Private sector Decisionmaking)
 
2- روابط خارجی پایدار و توسعه اقتصادی (دکتری)
(Sustainable Foreign Relations and Economic Development)
 
3- جهانی شدن و دولت رفاه: پیامدها برای سیاستگذاری اقتصادی (کارشناسی ارشد)
(Globalization and Welfare state: Economic Policy Implications)
 
4- حاکمیت قانون و جذب سرمایه گذاری خارجی (دکتری)
(Rule of Law and Foreign Direct Investment)
 
5- اصلاحات اقتصادی با نگاه توسعه انسانی پایدار (کارشناسی ارشد)
(Economic Reforms with a Human Development Concern)
 
6- ارزیابی تجربه خصوصی سازی در ایران از دیدگاه اقتصاد سیاسی (دکتری)
(An Evaluation of Privatization in Iran from a Political Economy Perspective)
 
علاقمندان به انتخاب موضوعات فوق برای کسب اطلاعات بیشتر به آقای دکتر محمدی الموتی مراجعه نمایند.
 
اداره کل تحصیلات تکمیلی