مخاطبین واژه گزینی

در حال حاضر مخاطبین اصلی واژه گزینی اقتصاد، متخصصین، صاحبنظران، مدیران اجرایی در حوزه اقتصاد، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده های اقتصاد می باشند. 

فهرست دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران
اعضای هیئت علمی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران