برنامه زمانبندی نیمسال دوم 94-1393
  • انتخاب واحد 12 تا 14 بهمن ماه 1393
  • شروع کلاس ها 18 بهمن ماه 1393
  • ترمیم دروس 28 و 29 بهمن ماه 1393
  • ارزشیابی استادان 2 تا 8 خرداد ماه 1394
  • پایان کلاس ها 20 خرداد ماه 1394
  • شروع امتحانات 23 خردادماه 1394