موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فرم طرح درس

گروه آموزشي برنامه ريزي سیستمها و علوم اقتصادی

عنوان درس: بازی های پویا در اقتصاد (Differential games in economics)

دكتر حميده اصفهاني

 

1-   هدف:

بازی های دیفرانسیلی بازی های پویایی هستند که برای مطالعه ی سیستم هایی به کار می روند که در طول زمان پیوسته تغییر می کنند و پویایی سیستم در آنها می تواند بوسیله معادلات دیفرانسیل توصیف شود. این درس تئوری بازی های دیفرانسیلی و کاربردهای آن در اقتصاد را به دانشجویان می آموزد.

 

2-   شرح اجمالي درس:

اين درس شامل مباحث زير است:

1.       Basic concepts of game theory

2.       Control theoretic methods

3.       Markovian equilibria with simultaneous play

4.       Differential games with hierarchical play

5.       Trigger strategy equilibria

6.       Differential games with special structures

7.       Applications

 

3-   برنامه فعاليت دانشجويان در طول ترم و نحوه ارزشيابي:

انتظار می رود در پایان این درس با حوزه های تحقیقاتی مرتبط نیز آشنا شوند. بنابراین، علاوه بر امتحان پایان ترم، از دانشجویان درخواست می شود که از میان مقالات معرفی شده به آنان یکی را انتخاب نموده و به صورت کامل در کلاس برای سایرین ارانه نمایند. همچنین چند سری نمونه سوالات مربوط به بخش های مختلف درس به عنوان تکلیف، جهت فراگیری عمیق تر، در اختیار دانشجویان قرار داده خواهد شد.

 

امتحان ميان ترم (ارائه مقاله):  30% 

تكاليف درسي: 20%

امتحان پايان ترم:   50%

 

4-   منابع

  الف متون اصلي :

 

·         E. Dockner, S. Jorgensen, N. V. Long, G. Sorger: Differential Games in Economics and Management Science, Cambridge University Press, Cambridge, 2000

·        Van Long, N. (2010): A Survey of Dynamic Games in Economics, World Scientific, Singapore.

ب متون كمكي:

·        Basar, T. and G. Olsder (1995): Dynamic noncooperative game theory, Academic Press, New York.

 

هفته

عنوان مطالب

اول

Basic concepts of game theory

دوم

Optimal Control

سوم

Optimal Control

چهارم

Optimal Control

پنجم

Formulation of Differential Games, Solution Concepts, Time-Consistency

ششم

Formulation of Differential Games, Solution Concepts, Time-Consistency

هفتم

Solution Methods, an illustration

هشتم

Games with Special Structure

نهم

Games with Special Structure

دهم

Capital Accumulation Games

يازدهم

Capital Accumulation Games

دوازدهم

Piecewise Deterministic Games

سيزدهم

IO and oligopoly games

چهاردهم

IO and oligopoly games

پانزدهم

Games in resources and environmental economics

شانزدهم

Games in resources and environmental economics