مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

 

فرم طرح درس

استاد گرامي: آقاي دکتراحمد شهنيايي

لطفاً نسبت به تهيه طرح درس و ارائه آن به دفتر گروه آموزشي مربوطه در آغاز نيمسال تحصيلي اقدام نماييد. (فرم تكميل شده طرح درس را به آدرس: education@imps.ac.ir  ارسال و نسخه چاپي آن را امضا و به کارشناس گروه آموزشي مربوطه تحويل دهيد).

 گروه آموزشي: حقوق خصوصي      مقطع:ارشد     نيمسال:   اول             سال تحصيلي:   94-93

 

عنوان درس: حقوق تجارت

 

1-    هدف:

عمق بخشيدن به مهارتها و اطلاعات عمومي دانشجويان راجع به درس حقوق تجارت و توسعه مباني و دانش تحليل دانشجويان

2-    شرح اجمالي درس :

اين درس شامل مباحث زير است:

1-2-        مفهوم و مباني شرکتهاي دولتي

2-2-        نحوه تشکيل شرکتهاي دولتي

3-2-        ساختار حقوقي شرکتهاي دولتي

4-2-        نحوه اداره شرکتهاي دولتي

5-2-        نظام حقوقي حاکم بر فعاليت هاي شرکتهاي دولتي

6-2-        شرکتهاي دولتي در حقوق تطبيقي

 

 

3-    طول ترم و نحوه ارزشيابي :

   امتحان ميان ترم-     امتحان پايان ترم:   14 نمره        تكاليف درسي:6 نمره                      

 

4-    منابع

قوانين محاسبات عمومي، اجراي اصل 44، تجارت، قوانين تشکيل و اساسنامه هاي شرکتهاي دولتي