موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فرم طرح درس

استاد گرامي

لطفاً نسبت به تهيه طرح درس و ارائه آن به دفتر گروه آموزشي مربوطه در آغاز نيمسال تحصيلي اقدام نماييد. (فرم تكميل شده طرح درس را به آدرس: education@imps.ac.ir  ارسال و نسخه چاپي آن را امضا و به کارشناس گروه آموزشي مربوطه تحويل دهيد).

 گروه آموزشي:   حقوق خصوصي       مقطع: کارشناسي ارشد          نيمسال: اول       سال تحصيلي:   94-93

 

عنوان درس :   متون فقه1 و 2                                            

1-    هدف: ايجاد قدرت درک و تحليل متون فقه استدلالي

2-    شرح اجمالي درس :

اين درس شامل مباحث زير است:

1-1-        بخشهايي از خيارات از کتاب مکاسب شيخ انصاري

2-1-   بخشهايي از خيارات از کتاب مصباح الفقاهه

3-1- بخشهايي از خيارات از کتاب حاشية المکاسب سيد محمد کاظم يزدي

.

.

.

3-    برنامه فعاليت دانشجويان در طول ترم و نحوه ارزشيابي :

1-    ترجمه بخش هايي که براي هر جلسه از حواشي مکاسب شيخ انصاري براي دانشجويان تعيين مي شود

2-    مطالعه کتب حقوقي مرتبط

3-    مقايسه آثار فقهي و حقوقي

 

 

   امتحان ميان ترم:   ندارد     امتحان پايان ترم: پاسخ گويي به سؤالاتي مشتمل بر ترجمه و توضيح متن و ارائه استدلال در مورد مسائل مطروحه          تكاليف درسي: ترجمه و تطبيق چند مسأله فقهي                      

 

4-    منابع

  الف –متون اصلي : مکاسب شيخ انصاري و دو شرح آن شامل مصباح الفقاهه آيت الله خوئي و حاشية المکاسب سيد محمد کاظم يزدي

ب – متون مرجع: حاشيه هاي مکاسب شيخ انصاري


هفته (تاريخ)

عنوان مطالب

هدف كلي: آشنايي دانشجو با ...

اهداف ويژه: در پايان از دانشجو انتظار مي‌رود كه ...

روش تدريس:

فعاليت دانشجو:

اول   /   /  13

مفهوم خيار و اصل لزوم در بيع   

متن فقهي و نحوه  استدلالها                

متن فقهي را به صورت روان بخواند و توضيح بدهد و استدلال هاي ديگر در اين خصوص را متوجه شود

قرائت و توضيح متنها

پاسخ گويي به سؤالاتي که در مورد ترجمه متن و ارزيابي استدلال ها مطرح مي شود

دوم

بررسي استدلالهاي اصل لزوم و مفهوم خيار مجلس

متن فقهي و نحوه  استدلالها

 

 

 

سوم

مسائل خيار مجلس

متن فقهي و نحوه  استدلالها

 

 

 

چهارم

مسائل خيار مجلس

متن فقهي و نحوه  استدلالها

 

 

 

پنجم

مسائل خيار مجلس

متن فقهي و نحوه  استدلالها

 

 

 

ششم

مسائل خيار مجلس

متن فقهي و نحوه  استدلالها

 

 

 

هفتم

مسقطات خيار مجلس

متن فقهي و نحوه  استدلالها

 

 

 

هشتم

مسقطات خيار مجلس

متن فقهي و نحوه  استدلال

 

 

 

نهم

مسقطات خيار مجلس

 

 

 

 

دهم

خيار حيوان( مفهوم و قلمرو آن)

 

 

 

 

يازدهم

مسائل خيار حيوان

 

 

 

 

دوازدهم

مسائل خيار حيوان

 

 

 

 

سيزدهم

مسائل خيار حيوان
 
 
 
 

چهاردهم

مسائل خيار حيوان
 
 
 
 

پانزدهم

مسائل خيار حيوان

 

 

 

 

شانزدهم

مسائل خيار حيوان
 
 
 
 

پيشنهاد بازديد علمي:                                                              تاريخ                           امضاء