موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فرم طرح درس

استاد گرامي دکتر اويس رضوانيان

لطفاً نسبت به تهيه طرح درس و ارائه آن به دفتر گروه آموزشي مربوطه در آغاز نيمسال تحصيلي اقدام نماييد. (فرم تكميل شده طرح درس را به آدرس: education@imps.ac.ir  ارسال و نسخه چاپي آن را امضا و به کارشناس گروه آموزشي مربوطه تحويل دهيد).

 گروه آموزشي: حقوق                مقطع: کارشناسي ارشد                نيمسال: اول        سال تحصيلي: ۹۴-۱۳۹۳

 

عنوان درس:  داوري بين‌المللي

1.       هدف: آشنا ساختن دانشجويان با حقوق و مسايل مرتبط با داوري بين‌المللي به طور نظري و عملي

2.      شرح اجمالي درس :

اين درس شامل مباحث زير است:

2.1.     مباني و مفاهيم داوري بين‌المللي

2.2.     انواع داوري

2.3.     اوصاف داور

2.4.     تشکيل مرجع داوري و نصب داور

2.5.     جريان داوري از طرح ادعا تا صدور راي

2.6.     اصول حاکم بر داوري تا پايان داوري

2.7.     هزينه هاي داوري

2.8.     مسئوليت مدني داوري

2.9.     شکايت از راي داوري

2.10. اجراي راي داوري

2-   برنامه فعاليت دانشجويان در طول ترم و نحوه ارزشيابي :

اين دوره درسي، علاوه بر آموزش مباحث مرتبط با داوري به طور نظري به دانشجويان، ايشان را به طور عملي درگير يک پرونده فرضي داوري بين‌المللي خواهد کرد تا مراحل انجام يک داوري را به طور اجمالي (از ابتدا تا انتها) مرور کرده و فرا گيرند. به عبارت ديگر، دانشجويان علاوه بر الزام به حضور در جلسات کلاسي و مشارکت در مباحث درسي، در يک Moot Court رقابتي درگير خواهند شد و مشارکت در اين رقابت و ايفاي نقش فعال در آن بخشي از نمره‌ي پاياني ايشان خواهد بود.

امتحان ميان ترم: ندارد

امتحان پايان ترم:  ۵۰٪

حضور مرتب در کلاس و مشارکت در مباحث آموزشي و درسي: ۱۰٪

شرکت در رقابت کلاسي براي پرونده‌ي داوري فرضي: ۴۰٪

3-   منابع

  الف – متون اصلي :

-         نقد و بررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ۷۶، لعيا جنيدي، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۱۳۷۸.

-         Redfern and Hunter on International Arbitration, Alan Redfern, J. Martin Hunter, Oxford University Press, 2009

-         داوريهاي بازرگاني بين‌المللي، عبدالحسين شيروي، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۹۳.

ب –  متون مرجع:

-         داوري‌هاي بين‌المللي تجاري، دکتر حسين صفايي

-         International Commercial Arbitration, Gary Born, Wolters Kluwer, 2014

-         اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي، لعيا جنيدي

-         قانون داوري تجاري بين‌المللي ۱۳۷۶

-         کنوانسيون شناسايي آراي داوري خارجي (نيويورک ۱۹۵۸)

-         قانون نمونه آنسيترال

-         قواعد مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران