موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فرم طرح درس

استاد گرامي: آقاي دکترصادقي

لطفاً نسبت به تهيه طرح درس و ارائه آن به دفتر گروه آموزشي مربوطه در آغاز نيمسال تحصيلي اقدام نماييد. (فرم تكميل شده طرح درس را به آدرس: education@imps.ac.ir  ارسال و نسخه چاپي آن را امضا و به کارشناس گروه آموزشي مربوطه تحويل دهيد).

 گروه آموزشي: حقوق خصوصي      مقطع:دکتري     نيمسال:   اول             سال تحصيلي:   94-93

 

عنوان درس: حقوق تجارت تحليلي

 

1-    هدف:

آشنائي دانشجويان با مسائل حقوق تجارت است. در اين درس در ترم جاري بر موضوع حمل و نقل به عنوان يکي از مباحث اصلي حقوق تجارت داخلي و بين‌المللي تاکيد مي‌شود لذا موضوعات مرتبط با حمل و نقل اعم از حمل و نقل داخلي و بين المللي و طرق مختلف آن شامل حمل و نقل هوائي، زميني و دريائي با توجه به اهميت حمل و نقل به عنوان يک صنعت و زيربناي فعاليتهاي تجاري و اقتصادي در درس مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

 

2-    شرح اجمالي درس :

اين درس شامل مباحث زير است:

1-2-کليات حقوق حمل و نقل شامل تعاريف و تاريخچه، نهادهاي داخلي و بين المللي مرتبط با حمل و نقل و انواع حمل و نقل و نقد قانون تجارت و لايحه اصلاح قانون تجارت

2-2-حمل و نقل زميني شامل حمل و نقل داخلي و بين المللي جاده‌اي و ريلي اعم از مسافر و کالا

3-2-حمل و نقل هوائي

4-2- حمل و نقل دريائي

5-2-بيمه حمل و نقل

6-2-نقد و بررسي قانون تجارت فعلي و مصوبه اخير مجلس در اصلاح قانون تجارت

3-    برنامه فعاليت دانشجويان در طول ترم و نحوه ارزشيابي :

-        انجام يک تحقيق راجع به يکي از موضوعات حقوق حمل و نقل(6نمره)

-        ارائه (سخنراني) راجع به موضوع تحقيق و نتايج تحقيق(2نمره)

 

   امتحان ميان ترم-     امتحان پايان ترم:   12         تكاليف درسي:8                      

 

 

4-    منابع

  الف –متون اصلي :

دکتر حسين صادقي، حقوق حمل و نقل جاده‌اي ، چاپ 1393، سازمان راهدري و حمل و نقل جاده‌اي

کلايو‌ام. اشميتوف ، حقوق تجارت بين‌الملل(دو جلدي)،ترجمه دکتر بهروز اخلاقي و همکاران ، انتشارات سمت، 1378

ب – متون مرجع:

1-     عرفاني، دكتر توفيق، مسئوليت مدني حمل و نقل زميني«جاده - ريل» چاپ اول، 1385، انتشارات، آثار انديشه

2-     ربيعي، فرانك، حقوق حمل و نقل زميني ، هوايي، دريايي، چاپ اول، 1386، انتشارات آريا

3-     حقوق حمل و نقل دريايي ، ترجمه عباس رمضاني، چاپ اول، 1371، موسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

1.        Hill, DJ.and Messent.A.D, CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, 1984, LLoyd’s of London press LTD

2.        Malcoma.Clarke. International Carriage of Goods by Road: CMR. Stevens and sons, London

3.        Astle, W.E. international cargo carriers liability , Fairplay pub., London, 1983

4.         Lachmi Singh, The Law of Carriage of Goods by Sea, A&C Black, 2012

5.     Baris Soyer, A. M. Tettenborn,  Carriage of Goods by Sea, Land and Air: Uni-Modal and Multi-Modal Transport in the 21st Century, Informa Law, 2012.

 


هفته (تاريخ)

عنوان مطالب

هدف كلي: آشنايي دانشجو با ...

اهداف ويژه: در پايان از دانشجو انتظار مي‌رود كه ...

روش تدريس:

فعاليت دانشجو:

اول        /      /       13

کليات حقوق حمل و نقل

آشنائي با مباني ، منابع و تاريخچه حقوق حمل و نقل

 

 

 

دوم

انواع حمل و نقل و منابع حقوقي آن

آشنائي با منابع حقوقي انواع روشهاي حمل و نقل

 

 

 

سوم

سازمانهاي ملي و بين‌المللي مرتبط با حمل و نقل

آشنائي با ساختار و ماموريتهاي نهادهاي ملي و بين‌المللي که در زمينه حمل و نقل و جنبه هاي حقوقي آن فعال هستند

 

 

 

چهارم

حقوق حمل و نقل داخلي کالا از طريق جاده

آشنائي با مباني قانوني و حقوقي و تعهدات متقابل طرفين قرارداد حمل و نقل کالا درون مرزي

 

 

 

پنجم

حقوق حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده

آشنائي با حقوق و تعهدات متقابل طرفين قرارداد حمل و نقل بين‌لمللي بر اساس کنوانسيون CMR

 

 

 

ششم

حقوق حمل و نقل مسافر از طريق جاده

آشنائي با حقوق و مسئوليتهاي متقابل مسافر و متصدي حمل در حمل و نقل داخلي و بين‌المللي

 

 

 

هفتم

حقوق حمل و نقل کالا از طريق راه آهن

آشنائي با مباني قانوني و حقوقي داخلي و بين‌المللي حمل و نقل کالا از طريق راه‌آهن

 

 

ارائه تحقيق توسط يکي از دانشجويان

هشتم

حقوق حمل و نقل مسافر از طريق راه آهن

آشنائي با مباني قانوني و حقوقي داخلي و بين‌المللي حمل و نقل مسافر از طريق راه‌آهن

 

 

 

نهم

حقوق حمل و نقل هوائي کالا

آشنائي با مباني قانوني و حقوقي و مسئوليتها و حقوق متقابل طرفين در قرارداد حمل و نقل هوائي

 

 

ارائه تحقيق توسط يکي از دانشجويان

دهم

حقوق حمل و نقل هوائي مسافر

آشنائي با مباني قانوني و حقوقي و حقوق و تعهدات متقابل مسافر و متصدي حمل در حمل و نقل داخلي و بين المللي

 

 

ارائه تحقيق توسط يکي از دانشجويان

يازدهم

حقوق حمل و نقل دريائي مسافر

آشنائي با مسئوليت متصدي حمل دريائي در مقابل مسافر در حقوق داخلي و اسناد بين‌المللي

 

 

ارائه تحقيق توسط يکي از دانشجويان

دوازدهم

حقوق حمل و نقل دريائي کالا(1)- اسناد و قراردادها

آشنائي با اسناد حمل از جمله بارنامه و تبيين مباني، شارايط انعقاد  و اثار حقوقي قراردادهاي حمل و نقل دريائي کالا در حقوق داخلي و بين‌المللي

 

 

ارائه تحقيق توسط يکي از دانشجويان

سيزدهم

حقوق حمل و نقل دريائي کالا(2)- مسئوليتها
آشنائي با حدود مسئوليت متصديان حمل و نقل دريائي در حقوق داخلي و بين‌المللي
 
 
ارائه تحقيق توسط يکي از دانشجويان

چهاردهم

حقوق حمل و نقل ترکيبي
آشنائي با انواع حمل و نقل ترکيبي و نظام حقوقي حاکم بر اين روش حمل و نقل و تعهدات متقابل طرفين قرارداد و مسئليت متصديان حمل
 
 
ارائه تحقيق توسط يکي از دانشجويان

پانزدهم

بيمه حمل و نقل دريائي

آشنائي با مباني قانوني داخلي و بين المللي بيمه حمل و نقل و آثار حقوقي آن

 

 

 

شانزدهم

بيمه حمل و نقل هوائي
آشنائي با مباني حقوق داخلي و بين المللي بيمه حمل و نقل هوائي و آثار حقوقي آن
 
 
 

 

پيشنهاد بازديد علمي:

تاريخ                           امضاء