موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فرم طرح درس

استاد گرامي دکتر مرتضي نصيري

لطفاً نسبت به تهيه طرح درس و ارائه آن به دفتر گروه آموزشي مربوطه در آغاز نيمسال تحصيلي اقدام نماييد. (فرم تكميل شده طرح درس را به آدرس: education@imps.ac.ir  ارسال و نسخه چاپي آن را امضا و به کارشناس گروه آموزشي مربوطه تحويل دهيد).

 گروه آموزشي:   حقوق خصوصي                مقطع:    دکتري             نيمسال: اول           سال تحصيلي:   94- 93

 

عنوان درس : حقوق تجارت بين الملل                                          

1-    عنوان کلي

نقض تعهدات در قراردادهاي تجاري بين المللي

 

2-    شرح اجمالي درس :

اين درس شامل مباحث زير است:

1-    بررسي موضوع از لحاظ قواعد حقوق تجارت بين المللي UNIDOIT))

2-    مساله نقض عهد در حقوق ايران

3-     مساله فرس ماژور

4-    مساله سختي اجراي تعهد

5-     ساير مغاذير قانوني- ورشکستگي در تجارت بين المللي

6-    مساله خاص تحريم ها

7-     مساله تغيير اوضاع و احوال

8-     نحوه محاسبه خسارات ناشي از نقض تعهد

9-     داوري و رسيدگي قضايي- مساله نحوه ارائه دليل

10- موانع اجراي احکام و آراء داوري

 

برنامه فعاليت دانشجويان در طول ترم و نحوه ارزشيابي :

   امتحان ميان ترم:    ؟%     امتحان پايان ترم:   ؟%          تكاليف درسي: ؟%                      

3-    منابع

1-      حقوق تجارت بين المللي در نظام حقوقي ايران- تاليف دکتر مرتضي نصيري

2-  قواعد متحدالشکل ناظر بر قراردادها- ترجمه و حواشي(UNIDROIT)  دکتر فرهاد امام

3- استخراج منابع اينترنتي در مورد رويه قضايي سالهاي اخير

در اين کلاس از دانشجويان بعنوان تمرين درسي خواسته مي شود مراحل مختلف يک دادرسي فرضي             (moot court) را طبق دستوالعمل ضميمه تنظيم و تسليم نمايند.