موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فرم طرح درس

استاد گرامي: آقاي دکترمرتضي نصيري

لطفاً نسبت به تهيه طرح درس و ارائه آن به دفتر گروه آموزشي مربوطه در آغاز نيمسال تحصيلي اقدام نماييد. (فرم تكميل شده طرح درس را به آدرس: education@imps.ac.ir  ارسال و نسخه چاپي آن را امضا و به کارشناس گروه آموزشي مربوطه تحويل دهيد).

 گروه آموزشي: حقوق خصوصي      مقطع:دکتري     نيمسال:   اول             سال تحصيلي:   94-93

 

عنوان درس: حقوق بين املل خصوصي(تعارض بين قوانين)

 

1-    هدف:

مطالعه تفضيلي وضع حقوقي بيگانگان در حقوق ايران و حقوق بين الملل با توجه خاص به مساله حمايت سياسي دولت ها از انباعشان

2-    شرح اجمالي درس :

1-    تحولات تاريخي تعارضي قوانين

2-    قانون حاکم بر قراردادهاي بازرگاني بين المللي

3-    قانون حاکم بر الزامات غير قراردادي

4-    قانون حاکم بر رهن بازرگاني

5-    قانون حاکم بر ورشکستگي

6-    قانون حاکم بر تسهيلات مالي بين الملل

7-    قانون حاکم بر قراردادهاي تهاتري

 

 

3-    طول ترم و نحوه ارزشيابي :

-        انجام يک تحقيق راجع به يکي از موضوعات حقوق بين الملل خصوصي(6نمره)

-        ارائه (سخنراني) راجع به موضوع تحقيق و نتايج تحقيق(2نمره)

 

   امتحان ميان ترم-     امتحان پايان ترم:   12         تكاليف درسي:8                      

 

4-    منابع

کتاب حقوق چند مليتي- تاليف دکتر مرتضي نصيري

کتاب حقوق بين الملل خصوصي تاليفGraueson