بسمه تعالي

ضمن ابراز خرسندی از قبولي مرحله اول آزمون كارشناسي ارشد و سپاس از حسن انتخاب پذيرفته‌شدگان محترم، توجه داوطلبان گرامي را به موارد زير جلب مي‌نمايد

1-      فرم مشخصات داوطلبين را دانلود و پس از تكميل، به نام خود نام‌گذاري و از طريق پست الكترونيكي به آدرس education@imps.ac.ir ارسال نماييد.

2-     فايل‌هاي مربوط به مستندات تحصيلي و پژوهشي خود را از طريق پست الكترونيكي به آدرس  education@imps.ac.ir ارسال نماييد. (هر فايل را به نام مستند مربوطه به اضافه نام داوطلب نام گذاري نماييد).

3-    فايل عكس پرسنلي خود را به طريق فوق ارسال نماييد.

4-    كليه مدارك و مستندات تحصيلي و پژوهشي (اصل) و ... را تهيه و هنگام مراجعه براي مصاحبه، تحويل نماييد.

برنامه مصاحبه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره كارشناسي ارشد 1393 آدرس محل مصاحبه: تهران- خيابان شهيد باهنر (نياوران) جمال آباد- خيابان شهيد مختار عسگري شماره 6

 

رشته

روز

تاريخ

ساعت

حرف اول نام‌خانوادگي داوطلبان  براي مراجعه

مديريت اجرايي، بازرگاني و دولتي

‌شنبه

24/03/93

30/8  تا  12  

كليه داوطلبان

مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

شنبه

24/03/93

13 تا 30/16

الف تا خ

يكشنبه

25/03/93

30/8  تا  12  

د تا  س

13 تا 30/16

ش تا ع

دوشنبه

26/03/93

30/8  تا  12  

غ تا م

13 تا 30/16

ن تا  ي

حقوق خصوصي

پنجشنبه

29/03/93

30/8 تا  12

الف  تا ص

13 تا 30/16 

ط تا ي

 

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي       تلفن:  3- 22290062

دانلود فرم مشخصات

 

   دانلود : arshad_form.doc           حجم فایل 44 KB