اداره كل تحصيلات تكميلي

 

اهداف اداره كل تحصيلات تكميلي

   طراحي و اجراي دوره‌هاي كارشناسي ارشد حضوري و مجازي و دكتري و دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي داخل و خارج كشور براي تربيت نيروي انساني مورد نياز نهاد رياست جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط با وظايف مؤسسه و فراهم آوردن بازوي پژوهشي براي طرح‌هاي پژوهشي مؤسسه.