نام و نام خانوادگي:

فرج‌اله رهنورد 

مرتبه علمي:

دانشيار

تحصيلات:

دكتري مديريت دولتي وخط‌مشي‌گذاري عمومي

نام گروه:

مديريت

تلفن تماس: 

22291076    (021)

ايميل:

f.rahnavard@imps.ac.ir

نشاني پستي: 

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

 تهران ضلع شمالي كاخ نياوران- جمال آباد- خيابان شهيد مختار عسگري- شماره 6

علايق:

 

انتشارات:

 

تدريس:

 

 

 

رزومه

بيوگرافي دكتر فرج اله رهنورد

 

1. مشخصات عمومي

نام:           فرج اله رهنورد                                                        درجه علمي:            دانشيار

آدرس: موسسه عالی آموزش و پژوهش                                  تلفن:                        26116754    (021)

مدیریت و برنامه ریزی، نیاوران، جمال آباد                              دورنگار:                  22291076(021)

خ شهید عسگری، پلاک 6                                                     پست الكترونيكي:f.rahnavard@imps.ac.ir

           

2. تحصيلات

ليسانس رياضي                                                                        1359 دانشگاه ملي ايران

فوق ليسانس مديريت دولتي                                                     1368 دانشگاه تهران

فوق ليسانس مديريت بازرگاني                (MBA)                                1994 دانشگاه آدلايد- استراليا

دكتراي مديريت دولتي و خط مشي گذاري                             1998 دانشگاه فليندرز-استراليا

 

3.تجربه كاري:

پژوهشگر ارشد                                         مركز مطالعات و پژوهش هاي اداري ايران-سازمان امور اداري و استخدامي

مديركل                                                   دفتر ارزشيابي و طراحي الگوهاي آموزشي-مركز آموزش مديريت دولتي

عضو هيات علمي                                     موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

معاون آموزشي                                        موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

مدير گروه                                               گروه آموزشي مديريت دولتي مركز آموزش مديريت دولتي

 

 

4. مقالات

1.       رهنورد، فرج اله، طرفداران و مخالفان مديريت مشاركتي، دانش مديريت، سال يازدهم، شماره 41 و 42، 1377، صص 91-73.

2.       رهنورد، فرج اله، ابعاد مشاركت در تصميم گيري، مديريت دولتي، شماره 41 و 42، پاييز و زمستان 1377، صص 48-35.

3.       رهنورد، فرج اله، يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده، مديريت دولتي، شماره 43، بهار 1378، صص 22-11.

4.       رهنورد، فرج اله،تبيين فلسفه مديريت مشاركتي، مديريت دولتي، شماره 44، تابستان 1378، صص 16-7.

5.       رهنورد، فرج اله، موانع بازدارنده مشاركت: بررسي يك مورد در بخش دولتي ايران، تهران: همايش نظام اداري و توسعه، مرداد 1378.

6.       رهنورد، فرج اله، تيم‌هاي كاري: اوج مديريت مشاركتي، تحول اداري، سال 6، شماره 24 و 25، ارديبهشت 1379، صص 74-50.

7.       رهنورد، فرج اله، حقيقت و افسانه در مدل پورتر، دانش مديريت، سال يازدهم، شماره 44، 1378، صص 85-62.

8.       رهنورد، فرج اله، محك زني براي نظام اداري برتر، مديريت دولتي، شماره 45 و 46، پاييز و زمستان 1378، صص 72-59.

9.       رهنورد، فرج اله، توانمندسازي كاركنان: جزء بحراني در مديريت كيفيت، تهران: دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت كيفيت، آبان 1379.

10.    رهنورد، فرج اله، مشاركت و بهره وري: نگرش وضعي، تهران: دومين كنفرانس بهره وري در صنعت برق ايران، ارديبهشت 1380.

11.    رهنورد، فرج اله، درجات مشاركت و نيازهاي غالب افراد، مديريت دولتي، شماره 48 و 49، تابستان و پاييز 1379، صص 51-43.

12.    رهنورد، فرج اله، ارزشيابي نظام پيشنهادها در بخش دولتي ايران، دانش مديريت، سال سيزدهم، شماره 51، 1379، صص 60-35.

13.    رهنورد، فرج اله، مطالعه موردي در مديريت استراتژيك: نگرش حل مسئله، مديريت دولتي، شماره 50، زمستان 1379، صص 32-17.

14.    رهنورد، فرج اله، تبيين مشاركت در پرتو نظريه افراد ذيحق، مديريت دولتي، شماره 51، پاييز 1380، صص 17-1.

15.    رهنورد، فرج اله، نظريه دموكراسي در محيط‌هاي كاري، مديريت دولتي، شماره 53 و 54، پاييز و زمستان 1387 صص 46-34.

16.    رهنورد، فرج اله، نقش مديريت كيفيت در ايجاد مزيت رقابتي در عرصه اقتصاد نوين جهاني، تهران: سومين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت، 18-16 آذرماه 1381.

17.    رهنورد، فرج اله، برنامه ريزي استراتژيك IS/IT: ضرورت بنيادين در برنامه چهارم توسعه، تهران: مجموعه مقالات كنفرانس: چالش‌ها و چشم اندازهاي توسعه ايران، 15-12 اسفندماه 1381.

18.    رهنورد، فرج اله، آموزش مديران مبتني بر رويكرد حاكميت خوب، فرايند مديريت و توسعه، شماره 56 و 57، تابستان و پاييز 1381، صص 13-6.

19.    رهنورد، فرج اله، توانمندسازي كاركنان كامي به سوي مشتري مداري، فرايند مديريت و توسعه، شماره 59، بهار 1381.

20.    رهنورد، فرج اله، مديريت تفاوت‌ها برمبناي مشاركت، فرايند مديريت و توسعه، شماره 60 و 61، تابستان و پاييز 1382، صص 33-26.

21.    رهنورد، فرج اله، و طاهري، حسن، نياز مديران ارشد به سيستم‌هاي اطلاعاتي، فرايند مديريت و توسعه، شماره 60 و 61، تابستان و پاييز 1382، صص 53-46.

22.    رهنورد، فرج اله، كاربرد مديريت دولتي نوين در ايران، تهران: همايش سياست‌ها و مديريت برنامه‌هاي رشد و توسعه در ايران، اسفندماه 1382.

23.    رهنورد، فرج اله، تصميم گيري مشاركتي و تعهد سازمان، دانش مديريت، شماره 62 پاييز 1382، صص 16-3.

24.    رهنورد، فرج اله و ارشدي، جواد، بررسي اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت، اولين همايش ملي مديريت فناوري اطلاعات، اصفهان 27 و 28 خرداد 1383.

25.    رهنورد، فرج اله، اخلاق در عرصه‌هاي نوين رقابتي در جهان، تهران: چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت، 18-16 آذرماه 1383.

26.    رهنورد، فرج اله، معماري سازمان دولت: گامي بنيادين در تكريم ارباب رجوع، تحول اداري، شماره 49، تابستان 1384، صص 120-109.

27.    رهنورد، فرج اله و عباسپور، باقر، كاربرد QFD در تامين خواسته هاي مشتريان از آموزش، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 41 و 42 بهار و تابستان 1384، صص 209-222.

28.    رهنورد، فرج اله، اثر معماري سازماني بر بهره‌وري، تبريز: اولين كنفرانس ملي بهره روي و توسعه، 27-25 آبان ماه 1384.

29.    رهنورد، فرج اله و داودي، احسان، مقايسه معماري سازماني در شركت هاي تابعه پتروشيمي و گاز، فصلنامه دانش مديريت، سال 18، شماره 71، 1384، صص 89-107.

30.    رهنورد، فرج اله، حاجي محمد عليها، رضا، اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت: مطالعه موردي، فرايند مديريت و توسعه، فصلنامه شماره 66-65، بهار و تابستان 1385، صص 12-3.

31.    رهنورد، فرج اله، سنجش فرهنگ دانايي، فصلنامه علوم مديريت، سال اول، شماره 1، تابستان 1386، صص 76-53.

32.    رهنورد، فرج اله، ارزشيابي نظام پيشنهادها برمبناي مدل CIPP، فصلنامه علوم مديريت، سال اول، شماره 2، پاييز 1386، صص 27-13.

33.    رهنورد، فرج اله، محمدي، داريوش،  ارزيابي مراحل تكاملي دولت الكترونيكي در ايران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي (ويژه مديريت)، سال هفتم، شماره 27، زمستان 1386، صص 21-10.

34.    رهنورد، فرج اله، خارستاني، نوازاله، پيش نيازهاي انتخابات الكترونيكي در ايران، دانش مديريت، دوره بيستم، شماره 78، پاييز 1386، صص 44-25.

35.    رهنورد، فرج اله و عباسپور، باقر، حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران ، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 55 پاييز  1386، صص 38-25.

36.    رهنورد، فرج اله، جويبار، منوچهر، مقايسه هوش هيجاني در ميان سطوح سه گانه مديريت: مطالعه موردي، فصلنامه چشم انداز  مديريت بازرگاني، سال هفتم، شماره 25-26، بهار و تابستان 1387، صص 112-101.

37.    رهنورد، فرج اله، حسيني، نسرين، عوامل موثر بر توانمندسازي زنان، فصلنامه پژوهش زنان، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، دوره 6، شماره 1-26، بهار  1388، صص 118-105.

38.    رهنورد، فرج اله، زارع پور، فضل اله،  بررسي رابطه بين سازمان يادگيرنده و فرهنگ يادگيرنده در صنعت پتروشيمي ايران، فصلنامه علوم مديريت، سال دوم، شماره 5، تابستان 1387، صص 76-59.

39.    رهنورد، فرج اله،  عوامل موثر بر ارتقاي عملكرد سازمانهاي بخش دولتي ايران، پژوهشنامه مديريت، سال هشتم، شماره 4 (پياپي 31)، زمستان 1387، صص 100-77.

40.    رهنورد، فرج اله،  و خاوندكار، جليل، تاثير اشتراك دانش بر توفيق در برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات، مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387، صص 64-49.

41.    رهنورد، فرج اله، و صدر، فاطمه، رابطه ادراك فرهنگ تسهيم دانش كاركنان با عوامل سازماني در دستگاههاي دولتي، فصلنامه فراسوي مديريت، سال دوم، شماره 8، بهار 1388، صص 74-51.

42.    رهنورد، فرج اله، تدوین راهبردهای عام مدیریت سرمایه فکری مبتنی بر نظریه نقاط مرجع استراتژیک، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری، 16-15 مهر (8-7 اکتبر) 1388، زنجان: دانشگاه علوم پایه زنجان.

43.    رهنورد، فرج اله،  و نيكزاد، سعيد، ايجاد همترازي بين عناصر سازماني در پرتو نقاط مرجع استراتژيك و رابطه آن با عملكرد سازماني، مديريت دولتي، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صص 34-19.

44.    رهنورد، فرج اله،  و محمدي، اصغر، شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي، مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 3، پاييز و زمستان 1388، صص 52-37.

45.    رهنورد، فرج اله، محمدعلي تجريشي، ايمان، الگوي همترازي گونه هاي استراتژي صادرات، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، تهران، 27-26 ديماه 1388.

46.    رهنورد، فرج اله،  حبيب اله طاهرپور، اعظم رشيدي، عوامل موثر بر فساد مالي در بين كاركنان دستگاههاي اجرايي، پژوهشنامه مديريت اجرايي، سال دهم، شماره 1 (پياپي 38)، نيمه اول 1389، صص 52-35.

47.    رهنورد، فرج اله،   و غلامی، مهرداد، 1391). عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی اجرایی: مطالعه موردی، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، بهار ، دوره 27، شماره 3، صص 667-680.

48.    رهنورد، فرج اله (1389). عوامل موثر بر عملكرد مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران، فصلنامه فرايند مديريت و توسعه، پاييز و زمستان1389، شماره 74، صص 59-45.

49.    رهنورد، فرج اله، زارع پور، فضل اله، و حافظي، شهرام (1389).  تبيين رابطه بين فناوري اطلاعات و درجه تحقق سازمان يادگيرنده، چشم انداز مديريت دولتي، شماره 2، صص92-79.

50.    رهنورد، فرج اله (1390). ديدمان مشاركت كاركنان در تصميم گيري، نهمين همايش و سومين جشنواره نظام پيشنهادها، تهران: جهاد دانشگاهي، 12-11 بهمن ماه 1390.

51.    رهنورد، فرج اله،  (1390). الگوي مديريت دولتي براي تحقق حاكميت تراز چشم انداز 1404، چشم انداز مديريت دولتي، شماره 6، صص 58-43.

52.    رهنورد، فرج اله (1390). عوامل بازدارنده استقرار  شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه­ای، همايش ملي شايسته سالاري، تهران: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، بازرسي كل، دفتر تحقيقات كاربردي، 26 بهمن ماه 1390.

53.    رهنورد، فرج اله،  و مجيد خدابخش(1390). مدل ساختاري بهبود بهره­وري كاركنان توليدي، مديريت دولتي، دوره 3، شماره 7، پاییز ، صص 94-81

54.    رهنورد، فرج اله (1390). نيازسنجي آموزشي مديران عالي در بخش دولتي ايران، فصلنامه فرايند مديريت و توسعه، بهار 1390، شماره 75، صص 49-25.

55.    رهنورد، فرج اله (1391). معماري نظام اداري در پرتو سياست هاي كلي ابلاغي، همايش ملي دولت شايسته و توسعه پايدار، قزوين: دانشگاه آزاد اسلامي، 28 ارديبهشت ماه 1391.

56.    طاهر پور، حبيب اله، رهنورد، فرج اله، و حاجي ابوالحسني، مونا (1390). عوامل موثر بر  اجراي موفق بر برنامه ريزي منباع سازمان (ERP فصلنامه فرايند مديريت و توسعه، تابستان 1390، شماره 76، صص22-6.

57.    رهنورد، فرج اله، طاهرپور، حبيب اله و محمدعلي تجريشي، ايمان (1390). بررسي تاثير همترازي هاي عمودي و افقي راهبردهاي صادرات بر عملكرد صادراتي در صد شركت برتر ايران، فصلنامه فرايند مديريت و توسعه، پاييز 1390، شماره 77، صص48-25.

58.    رهنورد، فرج اله، طاهرپور، حبيب اله و محمدعلي تجريشي، ايمان (1391). تبیین سیستم تصمیم­یار جهت همسوسازی استراتژی­های صادرات، مطالعات مدیریت راهبردی،

 

59.  Rahnavard, F. (2002). Role of management training in good Governance: case of Iran, Proceeding International Conference on Good Governance: Perspectives and Practices, 28-29 Sep., pp.232-240.

 

60.  Rahnavard, F. and Nasser B. (2006).  Interface between Public Organizations and Knowledge Creator Institutions in Iran, The Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA),.  Warsaw, Poland.

 

61.  Rahnavard, F. (2010). Developing Outsourcing Strategies in the Iranian Public Sector, GITAM Journal of Management, Vol..8, No.2, April-June, pp.1-12.

 

62.  Torabi Rad, T.  and Rahnavard, F. (2012). Evaluating bank readiness for CRM implementation, Management Science Letters, No.2.

 

63.  Khoda-yari, M. and Rahnavard, F. (2013). Study of Factors Inhibiting Establishment of Teleworking System In Iranian Public Sector, International Journal of Physical and Social Sciences (IJPSS), Vol3, No.1, pp. 101-113. 

 

5. كتب

1.       رهنورد، فرج اله، مديريت مشاركتي: تئوري و عمل، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1378.

2.       رهنورد، فرج اله، ديدمان مشاركت، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 1385.

3.       رهنورد، فرج اله، مهدوي، نعمت اله، مديريت مذاكرات سازماني، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1385 .

4.       رهنورد، فرج اله، مديريت دولتي نوين، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 1385

5.       رهنورد، فرج اله، مديريت استرات‍ژيك سيستم هاي اطلاعاتي، تهران: نشر ني،1389

6.       رهنورد، فرج اله، مهدوي، نعمت اله، مديريت انتخابات، تهران: نشر اطلاعات، 1389

7.       رهنورد، فرج اله، سيف الهي، علي بابا، مديريت برون سپاري، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 1390.

8.       رهنورد، فرج اله، رامين رهنورد و محمد جواد ميرخباز، فناوري هاي اطلاعاتي استراتژيك، قزوين: دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، 1390.

 

6. پروژه‌هاي پژوهشي

1. پروژه ارزشيابي نظام پيشنهادها در بخش دولتي ايران

2.پروژه طراحي دوره آماده سازي نظام آموزش بهبود مديريت

3. پروژه تعيين نيازهاي آموزشي مديران عالي در بخش دولتي ايران

4. پروژه امكان سنجي اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستگاه‌هاي اجرايي استان تهران

5. پروژه بررسي و تدوين الگوي مديريت دولتي مطلوب براي تحقق چشم انداز 1404

6. پروژه ارزشيابي دوره هاي آموزشي بهبود مديريت دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران

7. پروژه پايش و مميزي سياست هاي كلي نظام اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

 

 

7. سابقه تدريس


2. مديريت استراتژيك پيشرفته

4. مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك

6. سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

8.سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيك

10.طراحی سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات

12. كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان

14. مديريت استراتژيك منابع انساني

16. مسائل جاری در مدیریت سازمانها

18. مدیریت انتخابات

20. نظریه سیستمی

1. مديريت برون سپاري

3. مديريت مذاكرات سازماني

5. تجزيه و تحليل سيستم ها

7. بررسي مسائل اداري ايران

9. مباني مديريت دولتي

11. تحليل آماري مبتني بر SPSS

13. رویکردهای مديريت دولتي

15. سازماندهی

17.طراحی سازمان متناسب با عصر اطلاعات

19. مديريت مشاركتي


                                                                               

8. هدايت پايان نامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

1. پايان نامه دكتري: 4 مورد

2. پايان نامه كارشناسي ارشد: بيش از 100 مورد

 

   دانلود : Resume-Rahnavard.pdf           حجم فایل 106 KB
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved