درباره گروه

 از يك منظر مي توان حقوق خصوصي را اصلي ترين گرايش در زمينه حقوق و يا حداقل محور مهم و عمده در حوزه حقوق محسوب كرد. صرفنظر از نقاط قوت و ضعف سيستم آموزشي كشور در هر يك از گرايش هاي حقوق (حقوق خصوصي، حقوق عمومي...) و بايسته هاي آن و نيز قطع نظر از ميزان پيوند دانشگاه و عرصه عملي فعاليتهاي حقوقي به ويژه در زمينه ي راهبري امور حقوقي دستگاههاي اجرايي، دانش آموختگان حقوق خصوصي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري، از موفقيت هاي قابل توجه در ارائه خدمات و مشاوره به خصوص به بخش دولتي و عمومي برخوردار بوده و هستند. در همين راستا برقراري دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري حقوق خصوصي از سال 1389 در دستور كار موسسه قرار گرفت. تلاش بر آن است كه در حد امكان با در پيش گرفتن رويكرد نسبتا متفاوت و با استفاده از ظرفيت موسسه و برقراري ارتباط با حوزه اجرايي، ضمن تربيت دانش آموختگان فرهيخته، كمك موثر و مفيدي به عرصه ي فعاليتهاي تخصصي حقوقي صورت گيرد.
فرم طرح تحقیق پایان نامه رشته حقوق