مقاطع و رشته‌هاي گروه برنامه‌ريزی سيستم‌ها و علوم اقتصادی:این گروه در دو مقطع كارشناسي ارشد (در رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادی و اجتماعي گرايش برنامه‌ريزي سيستم‌ها) و دكتري (در رشته علوم اقتصادی)را برگزار می کند که هدف از تاسیس آنها تربیت کارشناسانی است که تبحر کافی در بررسی و تحلیل مسائل و پدیده های اقتصادی به‌دست آورند و بتوانند با استفاده از دانش علمی خویش آنها را ریشه‌یابی نموده و برای رفع مشکلات اقتصادی قادر به ارائه راه حل باشند. طول دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان تمام وقت دو سال است. تعداد واحدهای درسی این دوره 26 واحد و 6 واحد پایان نامه می باشد. و هدف از تشكيل دوره هاي دكتری، تربیت متخصصان صاحب نظر در حوزه های نظری و کاربردی اقتصاد و نیز کمک به فرایند تولید علم در کشور بوده است. با کسب مجوز پذیرش دانشجو در این مقطع از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولین گروه دانشجویان، تحصیلات خود را در این دوره از ابتدای سال تحصیلي 91-90 شروع كرد‌ه‌اند.طول دوره و شكل نظام دوره دكتراي رشته علوم اقتصادی ناپيوسته بوده و دارای دو قسمت آموزشي و پژوهشي است. قسمت آموزشي را مجموعه‌ای از دروس تشكيل مي‌دهد كه در اين برنامه آمد‌ه‌ است. در قسمت پژوهشی، عمده كار دانشجو گره‌گشائی و پژوهش پيرامون مسائل و مشكلات اقتصادي و تدوين رساله است.
حداقل و حداكثر طول دوره دكتراي (آموزشي و پژوهشي) به ترتيب سه و شش سال است. حداكثر مدت مجاز براي اتمام دوره آموزشی رشته دكتراي چهار و نيم سال تحصيلي است.
هر دانشجو پس از گذرانيدن دروس مشترك و گرايش‌های اصلی و فرعي بايد در امتحان جامع كه به صورت كتبی بر پايه مباحث زير به عمل خواهد آمد شركت كند.

الف- دروس گرايش عملي
ب- نظريه‌هاي اقتصاد خرد و كلان (گرايش فرعي اول)
ج- دروس گرايش فرعي دوم

دروس پيش نياز دوره دكتراي علوم اقتصادي


آن دسته از دانشجويان دوره دكترا كه دروس فوق را در دوره كارشناسي ارشد نگذرانده باشند يا وقفه طولاني بين دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آنها پديد آمده باشد، به تشخيص استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي موظف به گذراندن (يا گذراندن مجدد) دروس فوق يا دروس ديگري از دوره كارشناسي ارشد به صورت پيشنياز مي‌باشند.

شمار درس
نام درس
تعداد واحد
001
زبان تخصصي
3 تا 6 واحد
002
احتمال و استنباط آماري
3
003
اقتصادسنجي كاربردي
3
   
9 تا 15 واحد

تعداد كل واحدهاي درسي دوره دكتراي علوم اقتصادي

 
رديف
نام درس
تعداد واحد
1
دروس مشترك
9
2
گرايش اصلي
9
3
دو گرايش فرعي
12
4
رساله
 
جمع
 
30
 

برنامه دروس دوره دكتراي رشته علوم اقتصادي

الف: دروس مشترك

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز يازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

701

اقتصاد خرد پيشرفته (1)

3

51

51

 

 

702

اقتصاد كلان پيشرفته (1)

3

51

51

 

 

703

موضوعات انتخابي در اقتصاد

3

51

51

 

 

جمع

9

153

153

 

 

 

ب- دروس گرايش

گرايش اقتصاد نظری (اجباري براي كليه دانشجويان)

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نيازيا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

اقتصاد خرد پيشرفته (2)

3

51

51

 

701

711

اقتصاد كلان پيشرفته (2)

3

51

51

 

702

گرايش اقتصاد بين‌الملل

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

712

تجارت بينالملل

3

51

51

 

701 و 702

713

ماليه بينالملل

3

51

51

 

712

گرايش اقتصاد سنجي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز يازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

تئوري اقتصاد سنجي (1)

3

51

51

 

701و 702

711

تئوري اقتصاد سنجي (2)

3

51

51

 

714

گرايش اقتصاد اسلامي*

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

تئوريهاي اقتصاد اسلامي (1)

3

51

51

 

701 و 702

711

تئوريهاي اقتصاد اسلامي (2)

3

51

51

 

716

 

1-    گرايش اقتصاد پولي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

نظريههاي پولي پيشرفته

3

51

51

 

702

711

سياستهاي پولي

3

51

51

 

718

 

 

گرايش بخش عمومي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

اقتصاد بخش عمومي پيشرفته (1)

3

51

51

 

701 و 702

711

اقتصاد بخش عمومي پيشرفته (2)

3

51

51

 

720

 

2-    گرايش توسعه اقتصادي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

توسعه اقتصادي (1)

3

51

51

 

701 و 702

711

توسعه اقتصادي (2)

3

51

51

 

722

 

گرايش اقتصاد شهري و منطقهاي*

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

اقتصاد شهري

3

51

51

 

701 و 702

711

اقتصاد منطقهاي

3

51

51

 

701 و 702

 

3-    گرايش اقتصاد كشاورزي*

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

اقتصاد توليد

3

51

51

 

701

711

سياستهاي كشاورزي

3

51

51

 

726

 

4-            گرايش اقتصاد منابع

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

اقتصاد منابع طبيعي

3

51

51

 

701

711

اقتصاد نفت و نيرو

3

51

51

 

729

 

5-       گرايش سير انديشههاي اقتصادي*

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

سير انديشههاي اقتصادي (1)

3

51

51

 

701 و 702

711

سير انديشههاي اقتصادي (2)

3

51

51

 

731

 

6-           گرايش نظامهاي اقتصادي*

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

710

نظامهاي اقتصادي (1)

3

51

51

 

701 و 702

711

نظامهاي اقتصادي (2)

3

51

51

 

733

*محتواي اين دروس توسط دانشكده مجري تعيين ميگردد.

ج- رساله 20 واحد

سر فصلهاي دروس مقطع دكتري رشته علوم اقتصادي 

 

 

 

 

 

برنامه  درسي دوره كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي شامل موارد زير است:

الف: دروس جبراني:

 

رديف

نام درس

ساعت

ارزش واحدي

      1    

آمار

48

3

      2    

اقتصاد عمومي (خرد و كلان)

64

4

      3    

رياضي

48

3

      4    

زبان تخصصي

48

3

گذراندن دروس جبراني براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي اين دروس را نگذرانده اند اجباري است.

 

ب: دروس اصلي شامل دروس زير:

رديف

نام درس

ساعت

ارزش واحدي

پيشنياز

1

اقتصاد خرد پيشرفته 1

48

3

اقتصاد عمومي (خرد)

2

اقتصاد سنجي 1

48

3

اقتصاد عمومي (خرد و كلان)

3

برنامه ريزي رياضي

48

3

ندارد

 

به علاوه يك درس از دروس زير:

رديف

نام درس

ساعت

ارزش واحدي

پيشنياز

1

 

شبيه سازي كامپيوتري

48

3

برنامه نويسي كامپيوتر، احتمال و آمار پيشرفته، تحقيق درعمليات پيشرفته 1

2

  * اقتصاد كلان پيشرفته

48

3

اقتصاد عمومي (كلان)

3

سيستمهاي ديناميكي

48

3

تحليل سيستمها

4

كامپيوترومديريت داده ها

48

3

يك زبان برنامه نويسي

* بر اساس مصوبه شوراي علمي مؤسسه درس فوق براي تمام گرايش ها اجباري است.

 

دسته دوم دروس تخصصي در زمينه برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي

رديف

نام درس

ساعت

ارزش واحدي

پيشنياز

1

اقتصاد كلان پيشرفته

48

3

اقتصاد كلان پيشرفته 1

2

اقتصاد خرد پيشرفته 2

48

3

اقتصاد خرد پيشرفته 1

3

توسعه و رشد

48

3

اقتصاد خرد و كلان پيشرفته 1

4

اقتصاد بخش عمومي

48

3

اقتصاد خرد و كلان پيشرفته 1

5

اقتصاد بين الملل

48

3

اقتصاد خرد و كلان پيشرفته 1

6

اقتصاد سنجي 2

48

3

اقتصاد سنجي 1

7

برنامه ريزي استراتژيك

48

3

ندارد

8

برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي

48

3

ندارد

9

پول و بانك

48

3

اقتصاد خرد و كلان پيشرفته 1

10

جمعيت شناسي

48

3

ندارد

11

تاريخ عقايد اقتصادي

48

3

ندارد

12

ماليه عمومي

48

3

ندارد

 

دسته چهارم دروس تخصصي در زمينه تحقيق در عمليات

رديف

نام درس

ساعت

ارزش واحدي

پيشنياز

1

برنامه ريزي خطي پيشرفته

48

3

برنامه ريزي رياضي

2

بهينه سازي مدلهاي غير خطي

48

3

برنامه ريزي رياضي

3

برنامه ريزي پويا

48

3

آمار و احتمال، برنامه ريزي رياضي

4

فرايندهاي احتمالي

48

3

احتمال و آمار

5

سيستمهاي صف

48

3

احتمال و آمار

6

تئوري تصميم گيري

48

3

احتمالات

7

برنامه ريزي متغيرهاي صحيح و تئوري شبكه

48

3

برنامه ريزي رياضي

8

تئوري و كاربرد پاياني

48

3

احتمال و آمار

9

پيش بيني و آناليز سريهاي زماني

48

3

احتمال و آمار

10

مدلهاي زمانبندي Scheduling Models

48

3

شبيه سازي

 

 

 سر فصلهاي دروس مقطع كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي

                                   

 

 

   دانلود : sarfasle arshad eqtesad.pdf           حجم فایل 1000 KB
   دانلود : sarfasle doctory eqtesad.pdf           حجم فایل 557 KB