دانشجويان محترم مي‌توانند فرم درخواست حمایت از پایان نامه را تكميل و همراه مدارك خواسته شده، به دفتر هماهنگي و برنامه‌ريزي امورپژوهشي در معاونت پژوهشي موسسه تحويل نمايند

 مدارك مورد نياز براي حمایت از پایان نامه

فرم درخواست حمایت از پایان نامه

 

   دانلود : mdarek.doc           حجم فایل 26 KB
   دانلود : form darkhast.doc           حجم فایل 36 KB