رئوس وظايف امور دانشجويي

1.     امور رفاهي دانشجويان

                      امور صندوق رفاه و وام

      الف- وام تحصيلي

      ب- وام مسكن

    ج- وام ضروري

 د-  وديعه مسكن

    ه- وام خريد كالا

    و- وام بيمه

2.      بيمه خدمات درماني وبيمه حوادث

3.      خدمات مربوط به كار دانشجويي

4.      همكاري در انتخاب دانشجوي نمونه

5.      معرفي دانشجويان بورسيه دكتراي داخل جهت دريافت وام تهيه رساله و مسكن

6.      امور  حج عمره دانشجويي

7.      امور مربوط به ورزش دانشجويان

8.      امور  اردوها

9.      امور خوابگاه

10. امور تغذيه دانشجويان

امور فرهنگي

امور فوق برنامه

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved