همکاران اداره کل امور دانشجویی

 

 

زهره پوربابایی

مدیر کل امور دانشجویی

تحصیلات: دکتری

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

علیرضا نعمتی

مسئول دفتر

تحصیلات: کارشناسی

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

مجتبی مالکی

رئیس اداره فوق برنامه و امور فرهنگی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

نسرین یاری

رئیس اداره خدمات دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

زهرا عبداله زاده

کارشناس

تحصیلات: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

احمد شاه تیموری

سرپرست خوابگاه ملک الشعرا

تحصیلات: کارشناسی

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

اعظم دهقانی

سرپرست روز خوابگاه مانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

زهرا آخوندی

سرپرست شب خوابگاه مانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir

 

 

فاطمه باقری گله

سرپرست شب خوابگاه مانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @imps.ac.ir