واحد سازمانی مشخصی است که عهده­دار دریافت و پرداخت­های موسسه، ثبت و ضبط و نگهداری آن، مطابق آئین­نامه مالی­معاملاتی و براساس ضوابط و مقررات مربوطه در حدود برنامه و اعتبارات مصوب ­می­باشد. جهت انجام مطلوب و بهینه مسئولیت­های ذکر شده 16 پست سازمانی برای این مدیریت تعریف شده که در قالب چهار اداره بعلاوه معاون، جمعدار اموال و مسئول دفتر سازماندهی شده است.


 

   مدیر امـور مالی

 

   مطابق ماده 19 آئین نامه مالی معاملاتی موسسه به این سمت تعیین و منصوب شده و وظیفه اعمال نظارت مالی، نگهداری حساب­ها و نظارت بر اموال و وصول درآمدهای اختصاصی را بر عهده دارد.

 

معاون امورمالی

 

   مطابق ماده 20 آئین نامه مالی معاملاتی موسسه به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف و مسئولیت­های مدیر امورمالی به وی محول می­شود.

 

     اداره دریافت و پرداخت 

     اداره رسیدگی به اسناد و مدارک 

     اداره درآمد و تامین اعتبارات

     اداره دفتر داری و تنظیم حسابها

    امین اموال