اداره کل منابع انسانی

اين مديريت زيرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موسسه است كه در مجموعه  خود فعاليتهاي كارگزيني، حقوقي ، رفاهي و خدماتي را در دستور كار دارد.