درباره معاونت توسعه

 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني موسسه با توجه به حوزه هاي مختلف تخصصي در چهار بخش فعاليتهاي خود را دنبال مي كند.

 

1 -اداره كل منابع انساني و امور اداري

2 -اداره كل امور مالي

3 -دفتر طرح و برنامه

4 -مديريت فناوري اطلاعات

 

اهمّ ماموريتها و خدماتي كه در اين مجموعه انجام مي شود و در دستور كار است:


-اداره کل منابع انسانی و امور اداری:

 

مطالعه بخشنامه ها وضوابط اداري و قوانين ومقررات استخدامی و اظهارنظر درمورد اجرای قوانين

 

- آگاهي از شرايط احراز و حصول صحت ارتقاء طبقه ، ترفيع كاركنان هيات علمي وغير هيات علمي

 

- رسيدگي به تقاضا ها و فرم هاي واصله ازسوي كاركنان ومديريت مربوط به سوابق خدمت و غيره

 

- صدور احکام کارگزينی کارکنان رسمی وپيمانی با سيستم مکانيزه

 

- تشخيص احراز شرايط استخدام؛ مطابقت رشته هاي تحصيلي با رشته هاي شغلي

 

- تهيه گزارشات و مکاتبات اداری مربوط به صدور مجوز های استخدامی وتبديل وضعيت کارکنان ؛

 

- بررسي پيشنهادات بازنشستگي و تشخيص احراز شرايط بازنشستگي و ارائه گزارشات مربوط

 

- تهيه وتنظيم جداول محاسبه حقوق بازنشستگي دراجراي قوانين ومقررات مربوطه

 

- انجام امور ونظارت وسرپرستي مربوط به بيمه ؛همكاري در تهيه وتنظيم آمار پرسنلي ورفاه كاركنان

 

- تنظیم کلیه قراردادهای موسسه از قبیل قراردادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی خدماتی و مشاوره و كاركنان

 

- انجام کلیه امور مربوط به مناقصات، مزایده ها و ترک تشریفات

 

اداره کل امور مالی:

 

- صدور اسناد حسابداری و انجام کلیه پرداختها اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی شامل حقوق و مزایا و....

 

- تامین اعتبار با رعایت موافقتنامه ها و بودجه تفصیلی سالانه و قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق و کنترل پرداختها

-

دفتر طرح و برنامه:

- تلفیق برنامه های اعلامی از سوی مدیریتها موسسه و تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سنواتی و اجراء و پیگیری امور مرتبط ، تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای ، مبادله موافقت نامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ؛ تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و تهیه

- گزارش گیری ، سنجش ، ارزیابی و نظارت بر روند پیشبرد و تحقق تعهدات و اهداف اعلام شده از سوی مدیریتهای موسسه در راستای انطباق فعالیتهای انجام شده با برنامه های مصوب موسسه و تهیه و تنظیم گزارشات آماری و تحلیلی از روند اجرایی برنامه های مصوب در موسسه

اداره کل فناوری اطلاعات :

- هماهنگی در ارایه خدمات اطلاعاتی اعم از سخت افزار / نرم افزار، امکانات ارتباطی ، نیروی انسانی

- همسازی خدمات اظلاعاتی در ایجاد اظلاعات ، پردازش تهیه گزارش های مدیریت

 

- نظارت و ارزیابی پروژه های سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای

 

- ایمن سازی محیظ های مربوطه به منظور امنیت داده ها و اطلاعات

 

- طراحی و راه اندازی و مدیریت شبکه های اطلاعاتی در چارچوب اهداف مرکز و نظارت بر حسن فعالیت

 

- ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز موسسه