شرح وظایف اداره کل امور مالی


نظارت بر امورمالي و محاسباتي، نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قوانين، مقررات و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها

نگهداري ابلاغيه اعتبارات، موافقتنامه هاي اخذ شده و بهره‌برداري لازم از آنها

تامين اعتبارات ريالي و ارزي براي پرداخت كليه اسناد هزينه و تعهدات

نگهداري و جابجايي اعتبارات بر حسب نياز موسسه ودر چارچوب مصوبات هيات امناء

تهيه و تكميل فرم‌هاي مربوط به درخواست وجه از خزانه و دارائي و پيگيري لازم جهت اخذ آن

اخذ تاييديه، تهيه و تكميل فرم برگشتي از خزانه، وجوه فاقد مشخصات، چكهاي بين راهي وغيره

نگهداري، تحويل و تحول وجوه (ريالي و ارزي)، نقدينه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار

وصول، ثبت و نگهداري حساب درآمدهاي اختصاصي موسسه

ثبت و نگهداري اسناد و دفاتر مالي

تنظيم و صدور اسناد و ثبت فعاليت‌هاي مالي در دفاتر قانوني و نگهداري آنها

تهيه و تنظيم صورت‌حسابهاي مالي ماهانه، سالانه، تفريغ بودجه و ارائه آن به مراجع ذيربط و پاسخگوئي لازم

تهيه و تنظيم صورتجلسه تغيير وتحول اسناد و مدارك و مستندات مربوط به فعاليت مالي و ارائه آن به مراجع ذي‌ربط

رسيدگي، تطبيق و تاييد اسناد هزينه در چارچوب قوانين و مقررات مالي مربوطه

انجام امور مربوط به كسورات قانوني و واريز به حسابهاي مربوطه

نظارت و اجراي آئين‌نامه و دستورالعملهاي مالي و معاملاتي دانشگاه ها و مصوبات هيات امناء

انجام امور حسابرسي داخلي در دوره‌هاي زماني مشخص جهت تهيه و ارائه گزارش‌هاي مالي به هيات‌امناء

برنامه‌ريزي جهت تسهيل در اجراي عمليات حسابرسي داخلي براساس ضوابط و مقررات مصوب

نگهداري حساب اموال موسسه و تنظيم صورت اموال واحدهاي مختلف طبق مقررات

پيگيري براي افتتاح حساب هاي بانكي دولتي مربوطه از طريق مراجع ذيربط

شركت در جلسات مربوط به مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات موسسه

همكاري لازم در تبادل اطلاعات بودجه‌اي و مالي مورد نياز با واحد ذيربط

گزارش‌گيري و نظارت برانجام امور عاملين مالي و موافقت با انتصاب عاملين مالي

همكاري در جهت تهيه و تنظيم مصوبات مالي (اعم از آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و...)

پيگيري و تسويه حسابهاي سنواتي و ارائه گزارش به مراجع ذي‌ربط

اقدام لازم جهت تسويه تنخواه گردان تنخواه بگيران

وصول و ايصال درآمد در چارچوب مصوبات هيات امناء

تهيه گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌اي ماهانه و سالانه و ارسال آن به واحد ذيربط

تهيه و ارائه گزارش‌هاي مورد نياز موسسه به صورت ادواري و موردي

انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف