اداره رسیدگی به اسناد و مدارک

    

    وظیفه این واحد بررسی و رسیدگی به کلیه اسناد مالی جهت تطبیق با قوانین و مقررات مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی موسسه، مصوبات هیات امناء و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور     می­ باشد و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس و 2 کارشناس بوده که هم اکنون با یک کارشناس و شرح وظایف ذیل انجام وظیفه می نماید.


وظایف و فعالیت ها:

    1. رسیدگی به اسناد مالی قطعی و غیرقطعی جهت تطبیق با قوانین و دستورالعمل­ های اجرائی.

    2. رسیدگی به اسناد عاملین مالی و دستورالعمل­ های مربوطه.

    3. رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی.

    4. ثبت کلیه معاملات انجام شده در سامانه مالیاتی دارایی.

    5. پاسخگویی به مراجع نظارتی.

    6. رسیدگی به اسناد پرداختی پرسنلی با آخرین دستورالعمل­ های صادره .

    7. بررسی اسناد رفع واخواهی شده هزینه­ ای معاونت­ ها.

    8. مطالعه بخشنامه­ ها، موافقت نامه­ ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی.

    9. تطبیق پرداخت­ ها با موافقت نامه­ ها و بودجه تفصیلی مؤسسه.

    10. مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط.

    11. انجام امور مربوط و رفع واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار  می­ گیرد.

    12. انجام مکاتبات لازم در زمینه­ های مختلف در صورت نیاز.

    13. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.