اداره دریافت و پرداخت

      این اداره مسئولیت کلیه پرداخت­های موسسه (پرسنلی و سایرین) تا مرحله اعمال به حساب ذینفع را عهده دار بوده و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس اداره و 2 نفر کارشناس می­باشد. که هم اکنون با توجه به حجم وظایف با سه کارشناس و یکنفر تحصیلدار اداره می­شود. اهم وظايف اداره مزبور به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.وظایف و فعالیت ها:

      1. كليه پرداخت­هاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا، اضافه كاري، فوق‌العاده مديريت، هزينه سفر و نقل و مكان، بازخريد سنوات خدمت، بازخريد مرخصي استحقاقي، پاداش سنوات پايان            خدمت، ساير پرداخت­ها و مطالبات و ديون

       2. صدور اعلامیه فيش حقوقي بصورت دستی و مجازی.

      3. صدور گواهي حقوق و گواهي ضمانت وام جهت پرسنل رسمي، پيماني و قرارداد انجام كار مشخص براي كليه بانكها، صندوقهاي قرض‌الحسنه و بنگاههاي اقتصادي در چارچوب ضوابط             تعیین شده.

       4. مفاصا حساب حقوقي براي كليه اعضا، مامورين و شرکت­ها.

       5. اعمال كسورات براساس نامه­ هاي دريافتي از مراجع قضائي و موسسات مالي.

       6. مکاتبات با اداره دارايي جهت پرداخت ماليات مکسوره و ضبط و نگهداري فيش­ هاي مربوطه و استرداد آن در صورت درخواست طرف قرارداد و يا مراجع ذيصلاح .

       7. مکاتبات با سازمان تامين اجتماعي جهت شرکت­هاي طرف قرارداد با موسسه.

       8. اصلاحات و كسورات مربوط به بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي اعضاء.

       9. صدور كليه چك ­ها براي همه حسابهاي موسسه.

       10. كليه مكاتبات مربوط به دريافت و پرداخت، ارسال كليه چك­ ها به حساب­های ذينفعان و اطلاع رساني به آنها.

       11. ثبت کليه چک­ ها در دفاتر مربوطه و مانده گيري حساب­هاي مربوطه.

       12. گزارش عملکردي کليه دسته چک­ هاي مصرف شده و رفع مغایرت­های بوجود آمده. 

       13. افتتاح و تغيير امضاء کليه حسابهاي موسسه و نگهداری سوابق آنها.

       14. تنظيم گزارشات عملکردي کليه قراردادها به استثناء قراردادهاي عمراني، تحقيقاتي و پژوهشي.

       15. پرداخت به موقع در همه امور ارجاعي.

       16. پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع و پرسش كنندگان.

       17. مطالعه قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام مسئول.

       18. نظارت و کنترل لازم بر صحت اسناد صادره.

       19. حفظ و حراست از دسته چک ­ها و اوراق بهادار.

       20. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت